Xhavit Haliti per here te pare tregon nje gje qe askush nuk e dinte – Zbulon sekretin ne lidhje me Albin Kurtin qe po “dridh” vendin sepse…

See the source image

-Xhavit Haliti per here te pare tregon nje gje qe askush nuk e dinte – Zbulon sekretin ne lidhje me Albin Kurtin qe po “dridh” vendin sepse…

-Xhavit Haliti thotë se e ka zbul,uar planin e fshehtë të Kurtit.Është njëri prej njerëzve që shpesh del kundër qënd,rimeve të partisë. Xhavit Haliti, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës ka folur për zhvill,imet e shumta që kanë ndodhur së fundmi në Kosovë. Në një intervistë, ai ka folur për kryemi,nistrin aktual Albin Kurtin. Ka treguar edhe nëse do të jetë pjesë e ekipit ne,gociator me Serbinë. Nuk la as pa komentuar pikat që Kurti ia prop,ozoi Aleksandar Vuçiçt. Kryeministrin e quan hero që po mun,dohet t’i paraqesë ish-udhëh,eqësit e Kosovës si tra dhtar,ë. Sipas Halitit, Kushtetuta e Kosovës nuk është as bi bëI e as ku ran, ajo mund të ndrysh,ohet varësisht prej situatave në të cilat ndodhet shteti ynë.Xhavit Haliti, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, duke koment,uar katër pikat e propozuara të kryeministrit Kurti, gjatë takimit me presidentin serb Aleksandër Vuçiç në Bruksel, vlerëson se ai po përp,iqet të paraqitet si hero para kosova,rëve.“Politikisht, ai po dëshiron që të paraqitet hero në Kosovë, pas 21 vitesh çlir,im po përpiqet që momentin që të nënshkruhet marrëveshja të thotë se këta tra dhta,rët, nënshkr,imin e këtyre tra dhtar,ëve që kanë qenë më parë, unë e rrez,ova, tani nënshkrimi im ka të bëjë me diçka shumë më të avanc,uar sesa që ata e kanë bërë për Kosovën, ky është qëll,imi i tij, sepse po mendoj po litiki,sht, për të është e papranueshme që të thotë, po e vazhdoj aty ku e ka lënë krye,ministri ose presidenti i mëparshëm, pasi ashtu po dekla,rohen për të gjitha institucionet, po përpiqen të e bëjnë një rimo,delim kinse po bëjnë diçka të jashtëzako,nshme.

Haliti, për Syri.net Kosova, e pranon se vendi ka pasur të meta në këtë rrugët,imin 20 vjeçar, derisa zhvillimet e fundit zhvillimet e fundit lidhur me çështjen Asocia,cionit të Komunave, ai i quan akrobac,ion të kryeministrit Albin Kurti.“Sa i përket Asociacionit, unë mendoj që është një akrob,acion i Kurtit, për ta treguar veten, jo që nuk do ta pranoj atë por ta quaj pak më ndry,she, me siguri ai edhe pa shkuar atje e ka pasur propo,zimin në tavolinë (aq sa di unë). Sidoqoftë, çdo shtet në botë, serioz, marrëve,shjet ndërkombëtare është i obliguar t’i zbatoj. Në këtë rast, ne i kemi marrë,veshjet e nënshkruara nga paraardhësit e Albinit, ata që kanë qenë kryemi,nistra, presidentë, ministra të jashtëm e negociator. Këto marr,ëveshje është i obliguar t’i zbatoj, diskut,imet janë për të parë se si do zgjidhen këto probleme më mirë dhe si do të relak,sohen këto marrëdhënie.Sipas tij, kryeministri i vendit, nuk mund të shkoj në Bruksel me idenë që ‘ose këtë që po e dua unë ose s’bënë’ sepse këtë sipas Halitit, nuk e bënë as Amerika, me asnjë aleat më të vogël të vetin e as me më të voglin a rmi,k.Ai për Syri.net Kosova, ka folur edhe për prob,lemet që mund t’i shkaktohen Kosovës, nga qasja e Kurtit.“Kjo formë e komunikimit i prishë rapor,tet e Qeverisë së Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoshta jo në ato përmasa, pasi i dinë qënd,rimet edhe më herët, për politi,kbërjen që e bërë Albini ai i ka sygj,eruar të gjithë ata që i kanë në dorë negoc,iatat, që t’i shterin të gjitha mundësitë për të përfi,tuar më shumë.“Ajo që është më kryesorja, unë sot ose dje kisha pritur të dëgjoj që në tak,imin e parë biseduam ‘si do t’i hapim çështjen e të pa gjet,urve në Kosovë dhe Serbi dhe si të kontribu,ojmë me data dhe dokumente të gjitha palët, për t’i gjet,ur ato, ky është hapi i parë për t’i gje,tur ata”.

 

Xhavit Haliti per here te pare tregon nje gje qe askush nuk e dinte – Zbulon sekretin ne lidhje me Albin Kurtin qe po “dridh” vendin sepse… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *