Vuçiq Po E Percjell FSK-Ne E Kosoves Ne Veri Te Vendit Me Kamera Dhe Thote Shume Fjale Te Renda Per Ta

 

Serbët që jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës por edhe në dy qytetet tjera, Leposavic dhe Zubin Potok, janë pothuajse pl,otës,isht të dir,igj,uar nga Beogradi dhe pol,it,ika e Aleksander Vucic. Kjo ka bërë që Serbia dhe Vucic të sh,tr,ijnë in,flue,ncën e tyre në këtë pjesë të te,rr,itor,it të Republikës së Kosovës. Madje Vuçiq me një veprim të bërë në kon,fer,encën e tij për me,dia të mba,jtur para katër ditësh, në një formë ka “ko,nfir,muar” se ka q,asje edhe në kam,erat e sig,uri,së që janë të v,endo,sura në veri të Mitrovicës, duke e pasur të mundur kështu të kon,trol,lojë edhe lëvizjet që bëhen në atë pjesë të Republikës së Kosovës.Presidenti i Serbisë, Aleksander Vucic, në një ko,nfer,encë për m,edia të mb,jtur të pre,mten e javës së kal,uar, në mon,ito,rin prapa sh,pinës së tij ka pu,bl,ik,uar p,amje që pr,ete,ndon se janë të datës 5 maj, e që sipas tij shf,aqin një mak,inë të Us,htr,Ai tutje ka vazhduar me pretendimet e tij se Kosova po i sh,kel të gjitha marrëveshjet e n,ënsh,krua,ra, për,f,sh,irë edhe këto me NA,TO-n“Ata po sh,kelin çdo mar,rëve,shje që e kanë në,nsh,kruar”, ka thënë Vucic, duke shtuar se Kosova nuk shq,etës,ohet për marrëveshjet dhe sipas tij po “syn,ohet të pro,vok,ohen serbët më qëllim të shk,akt,im,it të in,cid,ent,eve”.isë së Kosovës që lëviz ne pjesën veriore të Mitrovicës.
Vuçiq po e percjell FSK-ne e Kosoves ne Veri te vendit me Kamera dhe thote shume fjale te renda per ta – Online (news71post.com)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *