Vucic Ne “PA.NlK” Ndjehet I Trad hetuar. Kjo Gje Qe Sapo Ja Beri lzraeIi Serbise Per Kosoven E “Tme rron” Vucicin Per Arsye Se..

Vucic Ne “PA.NlK” Ndjehet I Trad hetuar. Kjo Gje Qe Sapo Ja Beri lzraeIi Serbise Per Kosoven E “Tme rron” Vucicin Per Arsye Se..thene se lzraeIi e ka njohur pa var,esine e Kosoves me 4 shtator dhe se puna e njohjes reci.proke me nuk eshte çeshtje disk,utimi.Vilan ka thene se tash me lzraeIit i mbetet te

shohe se si nje vep,rim i tille te mos ndi.koje ne rapo,rtet ne mes te lzraeIit dhe Serbise.Nuk eshte me ne pye.tje nese lzraeIi do ta njohe ose jo Kosoven, se,pse lzr aeIi e ka njo.hur Kosov,en me 4 sht ator, dhe tashme na mbetet te mos lejo.jme qe nje v eprim i tille te

ndikoje ne rapor.tet ne mes te Serbise dhe lzraeLit, tha ambasadori i lzraeIit.Pastaj ambas adori Yahel Vilan tha se lzraeIi ska nen shkr,uar asgje ne lzraeI dhe qe ska qene pjese e Sami.tit ne Wash,ington, derisa shton se njohjen reci.proke e ka mirepr itur krye ministri

Vucic Ne “PA.NlK” Ndjehet I Trad hetuar. Kjo Gje Qe Sapo Ja Beri lzraeIi Serbise Per Kosoven E “Tme rron” Vucicin Per Arsye Se.. – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

izraeIit.Ambas,adori izrael it ka tre.guar se Vuçiqit nuk i ka pelqyer vend,imi per njohjen e pa varesise se Kosoves dhe se nuk mbeshtet nje ven.dim te tille te lzrae Iit.Megjith ate, Vilan thone se lzraeIi eshte shtet i pa va,rur dhe se vendimi per njoh.jen e Kosoves eshte ven dim shteteror.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *