Vjosa Osmani I Pergjigjet Te Famshmes Sky News Ne Kete Pyetje Qe Po Na Intereson Te Gjithe Qytetareve

Osmani për Sky News: Kosova e gat shme për af ga,nët, nga fundi i kësaj jave e kuptojmë kur vijnë re fugja,tët e parë.Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se ajo çka është duke ndodhur në Af ganis,tan kosovarëve ua kujton dhimb,jet që kanë përjetuar vite më parë.Ajo në një intervistë për televizionin anglez Sky News ka deklaruar se janë duke bërë gjithçka që munden që t’iu bash,kohen nismave ndërkombëtare që kanë të bëjnë me këtë tra gje,di.“Ne si Kosovë kemi qenë në pozitën e njëjtë vit me parë. E ndjejmë dhimb,jen e këtyre njerëzve. Ata nuk janë duke u larguar nga shtëpitë e tyre se dëshirojnë, ata janë duke u larguar nga per seku,timi dhe te r0,ri që janë duke për,ballur”.

“Ne e ndjejmë atë dhi,mb,je dhe dëshirojmë të bëjmë çdo gjë që e kemi në duart tona në mënyrë që të mbështesim ardh,jen e tyre. Për ne në Kosovë këto pamje që janë duke u parë në aero,porte na kthejnë mbrapa me kujtimet tona. Çdo kush në Kosovë është duke i ndjerë këto, për ne kjo është parë,sore si obligim moral. Në të njëjtën kohë, duam t’u bashk,ohemi përpjekjeve ndërkombëtare për t’u siguruar që mund të bëjmë gjithçka në lidh,je me këtë tra gje,di njerëzore”.Osmani ka deklaruar se janë gati që të presin re fugja,tët e parë që do të eva kuo,hen në Kosovë nga KabuI,i.“Tanimë jemi gati t’i presim re fugja,tët e parë. Ajo çka jemi duke bërë tani është t’i ngris,im kapacitetet që të kemi mundësi të pranojmë më shumë njerëz. Prandaj, nuk mund ta them numrin final të re fugja,tëve që mund t’i pranojmë, derisa të përfundojë studimi i secilit lo kacion që mund t’i strehoj,më ata në Kosovë. Akoma nuk është gati, është vetëm çështje ditësh, por ne pothuajse jemi gati ta pranoj,më grupin e parë. Kjo do të varet se si janë të aran,zhuar fluturimet e tyre, sepse janë të aran,zhuar nga Shte tet e Bash kuara të Ame rikë,s, jemi në kontakte ditore me SH B,A-të për këtë çësh,tje”.

Vjosa Osmani i pergjigjet te famshmes Sky News ne kete pyetje qe po na intereson te gjithe qytetareve – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *