Vjen nje lajm i madh nga Presidenca e Kosoves per Shqiptaret e Lugines

Artan Murati, këshilltar i presidentes Vjosa Osmani, ka njoftuar se Qeveria e Kosovës në ditët e fundit të vitit që la,më pas, ka mi,ratuar një kon,ce,pt-do,kume,nt për Sht,etës,inë, prej të cilit do të dalë L,ig,ji i ri për Sht,etës,inë.Me anë të këtij li,g,ji, shqiptarëve nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci do t’u mun,dës,ohet pa,ji,sja me sh,tet,ësi të Republikës së Kosovës.Kushti të cilin duhet ta plo,tëso,jnë shqiptarët e Kosovës Lindore është qëndrimi në Kosovë të p,akt,ën pesë vjet.Krejt në fund, Murati premtoi se shqiptarët e Lug,inës nuk do të an,as,hkal,ohen asnjëherë.Më poshtë gj,eni sh,krimin e pl,otë:Me 29 dhjetor 2021, Qeveria e Republikës së Kosovës ka mi,ratuar Ko,nc,ept Dok,ume,ntin për Shtetësinë.

Shumë i lumtur që në këtë ko,nc,ept-do,kum,ent, prej të cilit më pas do të dalë edhe Li,gj,i i ri për Shtetësinë, është përfshirë komenti dhe propozimi i Zyres së Presidentes, i cili do t’ua mundësojë shqiptarëve nga Medvegja, Presheva e Bujanoci të pa,ji,sen me shtetësi të Republikës së Kosovës. Më konkretisht, të gjithë qytetarët nga Presheva, Medvegja dhe Bujanoci, të cilët kanë qëndruar në Republikën e Kosovës së paku 5 vite nga data 12.06.1999 deri me datë 31.12.2021, do të kenë të dr,ejt,ën e fi,tim,it të Sht,etë,sisë ba,zu,ar në rre,gul,limin e ko,rniz,ës li,gj,ore me këtë Kon,c,ept Do,ku,ment, ndërsa sa i për,ket kr,iter,eve pro,cedu,ral,e do të rre,gullo,het me a,kte nën,lig,jo,re që nxi,rren nga Ministria e Punëve të Brendshme.Shqiptarët e Luginës nuk do të an,ashkal,ohen asnjëherë. Koo,rdini,mi ins,titu,cio,nal është i ni,vel,it më të lartë, dhe kjo do të sje,llë rezu,lt,ate poz,it,ive. Hapi i rradhës: hartimi i proj,ekt,lig,ji,t dhe më pas miratimi i tij në Kuvend. Po duket vit i mbarë në këtë drej,tim.

Vjen nje lajm i madh nga Presidenca e Kosoves per Shqiptaret e Lugines

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *