Vjen aIarmimi i Ukraines / Ja se deri ne cilen pjese te Evropes ka per sy nim Rusia e cila eshte..

Vjen aIarmimi i Ukraines / Ja se deri ne cilen pjese te Evropes ka per sy nim Rusia e cila eshte..
SHlKO ME POSHTE!

-Vjen aIarmimi i Ukraines / Ja se deri ne cilen pjese te Evropes ka per sy nim Rusia e cila eshte..

-Zelensky falën.deroi krye ministrin britanik Boris Johnson për vizitën në Kiev, duke thek.suar se Londra për asnjë moment nuk ka hezi tuar ta ndih.mojë Kievin, dhe se mbr ojtja e demokracisë dhe Evropës do të mbe.sin të shkruara në histo.ri.

“ Që.llimi i aleancës tonë kundër Iu ftë është plotë.sisht e qartë, që sa më shpejtë të merr fund kjo Iu ftë e filluar nga Rusia. Të çl irojmë ve.ndin tonë dhe pus htuesi dhe të garan.tohet sig uria për Ukrainën, dem okracia dhe Ii ria e po.pullit të Evropës Lindore”, tha Zelensky.

 

 

Vjen aIarmimi i Ukraines / Ja se deri ne cilen pjese te Evropes ka per sy nim Rusia e cila eshte..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *