Veton Surroi “dridh” vendin me fjalet qe i tha per Qeverine e vendit

Publicisti kosovar, Veton Surroi, ka thënë se tani Kosova është duke u qever,i,sur nga një qeveri që nuk prodhon ska,n,da,le, për dallim nga, siç thotë ai, të mëpa,rs,hmet, sidomos në fushën e men,ax,him,it të parasë publike.“Kemi një qeverisje që nuk prodhon ska,nd,al,e, kemi një qeveri që ka një kom,shi,llëk me paranë publike, ne kemi pasur parti në vazhdimësi që kanë prodhur një ska,nd,al pas tjetrit sidomos në ke,q men,axhi,min e parasë publike, nga ky aspekt kemi të bëjmë me një qeverisje të përgjegjshme”, ka thënë Surroi në Rubikon.“Një shumicë e rëndësishme fitoi zgjedhjet parlamentare, por njëkohësisht me këtë shumicë në pus,h,tet u krijuan mundësitë tran,sfo,rm,ati,ve edhe brenda pozitës, kemi të bëjmë me një pushtet që ka kr,ij,uar një standard të ri në sjelljen e vet qeverisëse, dhe kemi një sta,nda,rd të ri edhe në opozitë. Kemi të bëjmë me një demokraci vit,ale e cila po fo,rc,oh,et dhe kemi të bëjmë me një garë poz,it,iv,e, evo,luim,i, pos një pushteti qe po përpiqet të vendosë st,and,ard,e të reja kemi një opozitë, një LDK më din,ami,ke dhe një PDK më kre,at,iv,e, kemi të bëjmë me një l,ëvi,zje të mirëf,ill,të po,li,ti,ke”, ka vazhduar ai.“Zgje,dh,jet vendore janë ndryshe, nga ato qendrore, ky tregon pl,ura,l,izë,m të sk,enës pol,it,i,ke nga ajo që jemi mësuar t’i shohim përpara, pra nuk kemi bar,ri,ka,di,zim brenda partisë, dhe një flu,id,i,t,et i at,illë është i sh,ënd,osh,ë në demokraci”, ka shpjeguar publicisti.

Veton Surroi “dridh” vendin me fjalet qe i tha per Qeverine e vendit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *