Urdheri i Presidentes Vjosa Osmani ndaj truprojes po habit gjithe vendin / Ja qfare i tha Presidentja pasi ai…

Presidentja Vjosa Osmani e ka urdhëruar tru,projën e tij që të mos i pr,ekë gazetarët, derisa ajo u tha atyre se nuk kishin lej,e të bënin py,etje gjatë një ce,remon,ie të zhvilluar sot në Zyrën e Presidentes.“Të lutem Flor, mos i p,rek. Nuk ka ne,vojë, mos i prek”, urdhëroi presidentja, trup,ro,jën e tij.Presidentja Vjosa Osmani i ka cil,ësuar jo ko,rre,kte dhe of,en,due,se pyetjet e gazetarëve lidhur me dekl,ara,tat e bashkëshortit të saj, Prindon Sadriu, gjatë ce,rem,on,isë së nda,rje,ve të meda,lj,eve për dy Mon Balajn dhe Arben Xheladinin.

Sipas Osmanit, cere,mo,nia e nd,arj,es së meda,ljeve për dy a,kt,ivi,stët e ndj,erë të Lëvizjes Vetëvendosje nuk është mom,enti i du,hur për të kom,entu,ar dek,larat,at e bashkë,shor,tit të saj, Prindon Sadriut.“Është jo kor,rekt,e. Të lutem. Është jo kor,re,kte dhe of,endi,m për familjet që janë këtu. Ne iu kemi lej,uar që të merr,ni pa,mje, por jo që të bëni py,etje për këtë te,më”, tha ajo.

Urdheri i Presidentes Vjosa Osmani ndaj truprojes po habit gjithe vendin / Ja qfare i tha Presidentja pasi ai… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *