TURP/ Ja Skandali Qe Do Te “Tmerroheni” Kur Ta Kuptoni Per Te Gjitha Te Zezat Qe Evropa I Beri Kosoves. Dalin Ne Pah Te Gjitha

Gjykatesi Britanik ”dridh” Gjit,h Europen !! Zbulon Te Zezat Qe BE I Beri Ndaj Kosoves…Ish shef i Gi yka.tesve Nderkombetare te BE Malcolm Simmons, prej vi.tit 2014-2017, me nje analize te publikuar ne The Wash,ington Ti,mes, ka thene se EULEXi dhe gjyka.tesit e Dhomave te Speci alizua,ra, qe vijne prej vend,eve te ndryshme te BE, duhet te nda,len.Ai ka thene se gjit,h çka ne lidhje me EULE,Xin dhe Dhomat e Specia.lizuara te Kosov,es ne Hage tregon se BEja nuk eshte nje peshe e rende glo.bale per administri,min e qeverisjes se mire nder kombeta,re dhe, qartazi, nuk eshte nje shembull qe te tjeret do te deshi.ronin ta imitojne.Simmons ka thene se Shtetet e Bash.kuara dikur ndihmuan miq,te e saj ne Kosove te shpe.tonin dhe ti çlir,onin ata nga spas truesit etnike serbe.

TURP/ Ja skandali qe do te “tmerroheni” kur ta kuptoni per te gjitha te zezat qe Evropa i beri Kosoves. Dalin ne pah te gjitha – Online (news71post.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *