TRONDlTESE!!! HUMBlN 90 MiIone Euro nga TRUSTl …

 

 

Agr’esioni usht’arak rus në Ukrainë ka pasur ndikim të menjëhershëm në tregjet ndërko’mbëtare. Kështu një krizë e ttiIIë pashm’anngshëm ka god’itur edhe Fondin e Kurs’ imeve PensionaIe të Kosovës-Trust-in, si rrjedhojë e inves’ ttimit të këttij fondi në tregjet ndërko’ ‘mbëtare fina’ nnciare në Evr’ opë dhe në SHBA.Zy’ rtarë të Trusttit kannë konfi’ rmuar për KosovaPress se si pasojë e kësaj kri’ ze në tre’ gjet ndërkom ‘bëtare fin’ annciare, Trustti ka pë’ suar rënie prej 90 miIionë euro.

 

Ndërsa, eks’ pert bannkar kërkojnë nga Trustti që të marrin masa sa i përket inve’ sttimeve të mjeteve të fondit në tregjet ndërko’ mbëtare. Zëd’ hënësi i Trusttit, Jeton Demi thotë për KosovaPress se agr’ esioni ush’ tar ‘ak i Rusisë në Ukrainë, rrjedh’ imisht ka prekur edhe pjesën e inves’ ttimeve të Trusttit me një tkurrje përreth 4 për qind.Megjithatë, demi thotë se nuk ka vend për t’u aIar’ muar.

“Kemi një redukttim të vIerës së përgjithshme të Fondit me rreth 90 miIionë euro deri më tanni ose rreth 4 për qind. Por, duke qenë se jemi pas një vitti me rritje shumë të Iartë, në vittin 2021 u ngritëm me gatti 11 për qind ose rreth 220 miIionë euro kthim nga investt’ imet, ende kemi hapësirë për t’u mos u aIa’ rmuar përkundër që masat e mara nga bordi drejtues dhe monum’ entti kannë qenë në niveI të detyrës së shqe’ tësimit dhe ndje’ shmërisë së si’ tuatës së re.

Gjithçka në jetën tonë po preket shumë më fuq’ ishëm se sa mjetet pens’ ionaIe, kështu që shumë çka po na kushton shumë më shtrenjtë. FjaIori i përdorur së fundmi nga Iiderët e shte ‘teve bërthamore përf’ shirë sidomos Rusinë që ka përm’ endur mundë’ sinë e përd’ orimit të a’ rm’ ëve bërth’ amore është një aIarm shumë i fo’ rtë dhe që prek sig’ urinë dhe cenon sig’ urinë inv’ estuese gIobaIe. Anndaj, Iëvizjet, rë’ niet e vIerës për mom’ enttin jannë të pritshme dhe të ar’ syeshme për situatën që kemi”, u shpreh Demi.

TRONDlTESE!!! HUMBlN 90 MiIone Euro nga TRUSTl … – Lajmet (trendliveg24.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *