Trajnimet e Ushtrisë së Kosovës Iirshëm mund të krahasohet me ato të Ushtrisë Amerikane!

 

 


Kosova është bërë me Uhstrinë e saj dhe lirshëm ka filluar të kra has ohet me Us.htrinë e Amerikës.

Një v1deo të përgatitur nga Komanda e Ushtrisë së Kosovës shihet se tr ajnim et që i kryejnë si fazë e përgatitjes, nuk daIIojnë nga ato që i bënë çdo ditë edhe us htria amerikane.

Ky tra jni m është o rg aniz uar nga Komanda e F0rcave Tokësore e F0rcës së Sigurisë të Kosovës, gjatë muajit dhjetor.

Po ashtu us htarët janë pë rb alur me vës htir ësi të mëdha duke bartur pe sha të rë nda mbi 40 kiI ogra m dhe vetëm me nga një ra cion ushqim në 24 orë. Më pos htë e shihni v1deon në fjalë: Hvp videvnn 5 svkonda dhe shfvqen pvmjet eksklvzive

Trajnimet e Ushtrisë së Kosovës Iirshëm mund të krahasohet me ato të Ushtrisë Amerikane! – Drejtpërdrejt (liveportal24hr.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *