Ten’sionet mes Kosoves dhe Serbise / Cfare tha shefi i diplomacise se BE-se per kete do mbeteni te habitur per arsye se…

-Ten’sionet mes Kosoves dhe Serbise / Cfare tha shefi i diplomacise se BE-se per kete do mbeteni te habitur per arsye se…

-Shefi i diplo macisë së Bashkimit Evropian është dekla.ruar sërish më gjerësisht lidhur me vizitën që pati në Maqedoninë e Veriut Shqipëri dhe Bosnje e Herce govinë Borrell vuri në theks të veç.antë dënimin e push timit rus të Ukrainës nga ana e udhëheqësve të shte.teve të cilat ai vizitoi javën që po lëmë pas.

Udhë heqësit e tyre ishin të qartë në dënimin e push.timit rus të Ukrainës dhe të tre vendet i janë bashkuar san ksioneve tona kundër Rusisë. Ne jemi të bashkuar në për.pjekjet tona për të ndalur lu ftën dhe për të ndihmuar popullin ukrainas. Thek sova me vendosmëri anga.zhimin e BEsë për të mbështetur edhe më shumë Ballkanin Perëndimor dhe për të çuar për.para të ardhmen e rajonit në Bashkimin Evropian, deklaroi Borrell.

Ndër të tje rash në këtë deklaratë Borrell pranoi se lu fta në Ukrainë ka sje.llur kujtime të gjalla të lu ftërave rreth shpër.bërjes së ish Jugosllavisë në vitet 1990-2000. Ai po ashtu përmend ringjalljen shqetës.uese të tensioneve midis Prishtinës dhe Beogradit zyrtar që sipas tij kishte ndodhur edhe para kon fliktit në mes të Rusisë dhe Ukrainës.

Një ri ngjallje shqetësuese e ten.sioneve në rajon por edhe para lu ftës në Ukrainë pati një ringritje shqetësuese të ten sioneve në rajon veçanë.risht brenda Bosnjë-Hercegovinës dhe midis Serbisë dhe Kosovës. Ne kemi parë ndër hyrje nga jashtë që synojnë të desta.bilizojnë fqinjët tanë dhe të dobësojnë Bashkimin Evropian veçanërisht përmes fushatave tinëzare dhe të mirë dokumen.tuara të dezinformimit të Rusisë, tha Borrell.

Vështirësitë e pan demisë në të gjithë Evropën janë shfrytë.zuar por këto fushata janë rritur më tej ndjeshëm që nga fillimi i lu ftës kundër Ukrainës. Frika nga rritja e çmimeve të ene.rgjisë dhe ushqimeve si rezultat i lu ftës në Ukrainë është gjith ashtu shumë e fortë në Ballkanin Perën.dimor vende që janë shumë më të varfra se ato në BE, tha ai.

Josep Borrell tha po ashtu se se kjo çështje u shfaq qartë në disk.utimet e tij me autoritetet dhe shoqërinë civile në këto vizita që rea lizoi.

Ten’sionet mes Kosoves dhe Serbise / Cfare tha shefi i diplomacise se BE-se per kete do mbeteni te habitur per arsye se…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *