TeIefonata qe po cmend gjithe boten mes Zelenskyt dhe Johnson / Ja cfare premtimi te madh i dha kryeministri Britanez duke thene se..

 

 

-Një zëdhë nës i Downing Street tha: Kryeministri foli sëri.sh këtë mbrëmje me pres identin ukrainas Volodymyr Zelenskyy. Ai për gëzoi fo rcat e ar mato sura të gux imshme të Ukrainës për shty.rjen e suksesshme të us htrisë push tuese ruse në një numër zonash por njohu sfidat e mëdha që mbeten dhe vuaj.tjet e pafundme që po u shkaktohen ci vilëve.

Gjith ashtu bëhet me dije se Boris Johnson e info.rmoi Zelenskyy-n për përparimin e bërë në konfer encën e don atorëve ush tarakë dhe u zotua të vazh.dojë të rrisë mbë shtetjen për mbr ojtjen. Presi denti Zelenskyy nënvizoi rëndësinë e ndih.mës ndë rkombëtare, shkruajnë mediat e huaja.

Presi denti Zelenskyy përditësoi gjith.ashtu statusin në nego ciatat e pa qes dhe për shë ndeti përfshirjen e mëtejshme të Mbr etërisë së Bash.kuar në këto përpjekje dip Iomatike. Të dy lide rët ranë dakord për rëndësinë e vazhdimit të ngritjes së san.ksio neve për të rritur pre sionin ek onomik mbi makinën e Iu ftës së Putinit, për sa kohë që tr upat ruse mbeten në territorin ukrainas. Ata u zotuan të qëndrojnë në kon.takt të ng ushtë dhe të flasin sërish në ditët në vi jim thuhet më tej në dek laratë.

TeIefonata qe po cmend gjithe boten mes Zelenskyt dhe Johnson / Ja cfare premtimi te madh i dha kryeministri Britanez duke thene se..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *