Te mos bini preh e mash trimeve ! Numer i madh i te hollave te faIsifikuara ne Kosove , ja si ti dalloni vete duhet te..

-Te mos bini preh e mash trimeve ! Numer i madh i te hollave te faIsifikuara ne Kosove , ja si ti dalloni vete duhet te..

-Janë shtuar rastet e ra.portuara në Polici për identifikim të parave të fals.ifikuara.Ditë më parë, Enver Ademit di.kush i shkoi në market me 50 euro të falsi.fikuara, të cilat i vërejti pasi ato i kontrolloi para.prakisht.“Po ka pasur te.ntim me ma lëshu paranë e falsifikuar, e kam marrë dhe e kam shi.kuar në këtë mënyrë, e kam parë që s’është ori.gjinal i kam thënë nuk është për mu kjo”, tha Enver Ademi, shi.tës.Në Kosovë ditët e fundit kanë fi.lluar të qarkullojnë kartëmonedha dhe monedha metalike që dy.shohet se janë të falsifikuara. Vendet ku po ten.tohen të kryhen pagesat me para të falsifikuara janë edhe pikat e ka.rburanteve. Njëri nga me.naxherët e një pike i tha RTK-së parapa kamerës se ditë më parë ka pra.nuar 500 euro të falsifikuara nga një person dhe se tashmë poli.cia po merret me këtë rast, raporton tele.vizioni publik i Kosovës.

Shpeshtimi i rasteve ka bërë që in.stitucioni që merret me ekzaminimin e të ho.llave, Agjencia e Kosovës për Forenzikë, të rri.së punën.“E kemi shenjën e ujo.rit e cila është shumë e rëndësishme ku vërehet se tek e falsi.fikuara nuk shihet fare”, thotë Feriz Selimaj, ekspert i foren.zikës së monedhave.Selimaj tre.gon se edhe te numrat serikë vërehet paraja e falsi.fikuar.

Pas për.fundimit të ekzaminimit, ekspertët e agjencisë bëjnë edhe ra.portin të cilin më pas e merr hetuesi i poli.cisë, i cili është marrë me rastin e që cilësohet ve.për penale.Sipas stati.stikave që i posedon Agjencia e Kosovës për Forenzikë, në tre.mujorin e vitit 2022 nga 200 raste që kanë pranuar, janë gjetur 60 kartëmonedha të falsi.fikuara.Ditë më parë në raportin e policisë janë pub.likuar 14 raste për të cilat policia ka fi.lluar hetimet ndaj personave që kanë deponuar para të falsi.fikuara në bankat e vendit, mar.kete dhe pika të karburanteve e që ka pasur edhe të arre.stuar.

Te mos bini preh e mash trimeve ! Numer i madh i te hollave te faIsifikuara ne Kosove , ja si ti dalloni vete duhet te.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *