Te dhenat qe po japin mediumet Britanike mbi she ndetin e Putin po habisin te gjithe / Ja se cfare se mundje mund te kete ?!

-Në para.qitjet e fundit publike, Putin – i nj.ohur në Rusi për imazhin e tij të “bur rit të fo rtë” – është dukur “i fr yrë” dhe duk.shëm “i dob ësuar” në krahasim me ima.zhet e mëparshme.Rënia dra matike e gje ndjes së tij fizike i ka shtyrë të huajt të pyesin nëse ai po luf .ton me një së.mundje të rën dë apo edhe me disa së. mun dje njëherësh.

Ek spertët besojnë se ka diçka serio.zisht që nuk shkon me shë ndetin e pre.sidentit rus, Vladimir Putin
Në nëntor të vitit të ka.luar, një ana list politik rus zbuloi se des poti ishte goditur nga ka .nceri dhe së mun dja e Pa rkin sonit, ndërsa një burim i veçantë pretendoi se Putin ishte op eruar për kan. cerin e bar kut.

Te dhenat qe po japin mediumet Britanike mbi she ndetin e Putin po habisin te gjithe / Ja se cfare se mundje mund te kete ?!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *