Specialja Po Dridh Gjithe Vendin Me Kete Qe Tha Per Salih Mustafen – 8 Personat Qe Po I Prishin Pune Mustafes

Përmes platformës online “Zoom”, Angela Griep, shefe e In,for,mi,mit dhe Komu,nik,imi,t Pu,bli,k në Dhomat e Spe,ci,ali,zua,ra të Kosovës (DhSK), ka bërë të ditur se aktu,ali,sht në gj,ykim,in ndaj Salih Mustafës janë tetë vi,kt,ima pjesëmarrëse.Në kon,fer,enc,ën për me,die të mba,jt,ur të enjten, Griep ka dhënë in,fo,macio,ne të për,di,tës,uara mbi zhvillimet e fundit lidhur me proc,ed,urat gjy,qës,ore dhe vep,rimta,ritë në këtë gjy,ka,të, raporton “Betimi për Drejtësi”.Fillimisht lidhur me çështjen gjyqësore ndaj Salih Mustafës, ajo bëri të ditur se të pr,em,ten e kaluar, me 22 prill, ka dhënë dë,shm,inë dë,shmi,tari i tr,embëd,hjetë i thi,rrur nga mb,roj,tja e Salih Mustafës që dë,sh,moi kryesisht në sea,ncë p,ubl,ike.Griep ka thënë se gj,yk,imi i Salih Mustafës filloi me 15 shtator 2021 me dek,lar,at,ën hyrëse të Pr,oku,ror,it të Sp,ecia,liz,uar dhe mb,rojt,ëse,s së vi,kti,ma,ve.Tutje, ajo ka thënë se Zy,ra e P,rokur,orit të Spe,cia,lizu,ar (ZPS) ka ftuar 13 dës,hmit,arë për të dhënë dës,hmi në gj,yk,atë dhe ka mby,llur pa,raqi,tjen e pro,vav,e të saj me 4 shkurt të këtij viti.“Mbro,jt,ja filloi me par,aqit,jen e pro,va,ve të veta me 22 mars dhe deri tani ka thirrur 13 dës,hm,it,arë. Në bazë të Rr,egul,lor,es të Pro,ced,ur,ave dhe Pr,ova,ve të DhSK-së, si pr,oku,rori,së edhe mbr,oj,tj,es u është dhënë m,und,ësia për tu dr,ej,tuar pyetje dë,shm,itarë,ve të th,irrur nga pala tjetër. Aktu,al,is,ht ka 8 vi,kti,ma pjesëmarrëse në këtë çë,sht,je dhe për,fa,qës,ohen si një grup i vetëm nga mbro,jtës,ja e vi,kti,m,ave e mbë,sh,tetur nga anëtarët e ekipit të saj li,gj,or”, ka thënë Griep.

Specialja po dridh gjithe vendin me kete qe tha per Salih Mustafen – 8 personat qe po i prishin pune Mustafes – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *