Snajperisti Amerikan i Koshares dridh Donika Gervallen me kete qe i tha…

See the source image

-Snajperisti Amerikan i Koshares dridh Donika Gervallen me kete qe i tha…

-Ish-us,hta,ri amerikan që lu,fto,i për UÇK-në, Michael Spath, ka komentuar reg,jistr,imin e Listës Guxo si parti poli,tike në Kosovë.Ministrja e Jashtme e Kosovës, Donika Gërvalla-Schwarz, është zgj,edhur kryetare e këtij su,bjek,ti deri në zg,je,dhjet e ardhshme të br,ends,hme të këtij su,bje,kti.Spath ka bërë një kri,ti,kë në një koment në Facebook pas këtyre zhv,illim,eve, duke thënë se Gërvalla-Schwarz është më e pë,rfsh,irë në zhvi,lli,me të bre,nd,shme se sa duke e kr,yer punën e saj si dip,lom,ate.“Pse një ministre e jashtme është më e për,fsh,irë në çës,htje,t pol,it,ike kombëtare në vend të sigu,ri,së së Kosovës në p,rag të një lu,ft,e bre,nda Evropës”, ka shkruar ai.Ndryshe, Ministrja e Punëve të Jashtme, Donika Gërvalla ka dalë në një k,onf,ere,ncë për media pas re,gjistr,imit të Listës Guxo si parti pol,i,tike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.Gërvalla tha se Lista Guxo është parti e qe,ndrës së dj,athtë, në të cilën mirëpritet ko,ntri,buti i të gjit,hëve.

Snajperisti Amerikan i Koshares dridh Donika Gervallen me kete qe i tha… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *