Si u shiten tek UDB-a dhe BIA serbe, historianet e njohur shqiptarë – Arsyeja qe ndodhi kjo gje po “trondit” rrjetin

Reshat Badallaj: Si iu shit,ën UDB-së; Jusuf Buxhovi, Mehmet Kraja e disa të tjerë.Josip Broz Tito, kryetar i përhers,hëm i Jugo sllav,isë, gabimin më të madh që e ki,shte bërë ishte kur e krijoi shte,tin e rrej,shëm të quajtur, Repub lika Fede rati,ve e Ju goslla,visë. Në këtë shtet të rrej,shëm bënin pjesë shumë kombe e kombësi; shqiptarët nën ok upi,m, slloven, kroat, serb, boshnak, malazezë, maqedonas, rumunë, sllovak, hungarez, italianët… Ky sht,et i qelqt, kurrë nuk u bë re,hat, i kishte hyrë kri,mbi nga brenda dhe kishte filluar të kalbej. Sat,rapi Josip Broz Tito, me origjinë ishte kroat, i lindur në Kumrovec.

Marshali Tito gruan e kish,te serbe-Jovanka Budisavleviq. Per Jovanken thuhej se ishte bishtë,dredh,ur dhe kishte ashikni me Aleks ander Rankov,için. Rankovici ishte xhe Iat i shqiptareve, ateb,otë ishte Minister i Punëve te Brendshme te Jugosllavisë. Mu për këtë ne Jugosllavi domin,onin serbët me faktor qe nga resht,eri deri në gjeneral dhe zotro,nte mjetet me moderne Iufj,tara ke…UDB-ja serbosllave, perpla,si a gje,ntet me te besueshem edhe në diasporë. Ne veçanti në Gjermani e Zvicër. Ne Bon të Gjermanisë (Boni, ateherë ishte kryeqytet), UDB-JA DËRGOI NJERIUN E BESUESHEM TË SAJ, JUSUF BUXHOVIN.Jusuf Buxhovin e dergoi si korros,pondent të perhershem të “Rilindjes”. Në fakt, UDB-ja serbosllave, JUSUF BUXHOVIN E DERGON ME DETYRA TË CAKTUARA, PËR PËRCJELLJEN E AKTIVITET,EVE TË KRERËVE TË ORGANIZATAVE PATRIOTIKE SHQIPTARE QË VEPRONIN I LEGA,LI SHT NË GJERMANI E ZVICËR…Jusuf Buxhovi si spi,un i UDB-ës serbo-jugosllave, angazh,ohet shpirtinisht në këtë marifet an tishqip,tare, mendja e Tij, se kurren e kurres nuk do te zbulohet kjo tra dhë,ti an tikombe,tare.Si thotë Hysen Gega në këtë inerv,istë, udbashi i Serbisë, Jusuf Buxhovi, sha nt,e e fy en,te rendë; Bardhosh Gervallin, Jusuf Gervallen, Kadri Zeken dhe shume patriot qe vep,ronin i lega,li sht në Diasporë.

Si u shiten tek UDB-a dhe BIA serbe, historianet e njohur shqiptarë – Arsyeja qe ndodhi kjo gje po “trondit” rrjetin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *