Shteti Amerikan Me Nje Thirrje “Tronditese” Per Kosoven Dhe Serbine / Ja Per Qfare Behet Fjale


Shteti Amerikan me nje thirrje “tronditese” per Kosoven dhe Serbine / Ja per qfare behet fjale

Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të angazhohen në dialogun e nd,ër,mjetë,suar nga Bashkimi Evropian në “fr,ymën e ko,mprom,isit të ne,vojs,hëm”, që të arrijnë një marrëveshje për nor,maliz,im,in e raporteve.“Ne vazhdojmë t’u bëjmë thirrje Kosovës dhe Serbisë që ta kenë pr,ior,itete,t dialogun e ndër,mjet,ës,uar nga Bashkimi Evropian, të punojnë në min,imizi,min e ten,si,one,ve dhe të ndj,ekin ne,goci,a,tat me fle,ksib,ilit,et dhe në frymën e kom,pro,mi,sit të nevojshëm për të arritur një marrëveshje nor,mal,izi,mi gjithëpërfshirëse që do të mun,dë,soj,ë rrugën e tyre përkatëse evropiane”, ka thënë një zëdhënës i Departamentit amerikan të Shtetit siç shkruan Radio Evropa e Lirë, përcjell Klankosova.tv.Këtë përgjigje DASH-i e dha duke iu përgjigjur py,etjeve të REL-it për një raport të pu,bli,kuar së fundmi nga Ins,ti,tut,it për Politika të Jashtme të Universitetit Johns Hopkins (SAIS) dhe Qendrës Wilson, që ia re,kom,andon,te administratës amerikane ven,do,sjen e s,anks,io,ne,ve për politikanët e Kosovës dhe Shqipërisë që me dek,la,rata,t e tyre pr,om,ov,ojnë bashkimin e të dyja shteteve.“Ne e vle,rëso,jmë kënd,vësh,trim,in a,k,ade,mik dhe të or,gani,zat,ave për këto çës,htje. Shtetet e Bashkuara janë të pë,rku,sht,uara për një Kosovë so,vra,ne, të pav,arur, mu,lti,ktni,ke, siç parashihet në Kus,ht,etu,tën e saj”, tha zëdhënësi i DASH-it, duke mos e ko,ment,uar këtë raport.

Shteti Amerikan me nje thirrje “tronditese” per Kosoven dhe Serbine / Ja per qfare behet fjale – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *