“Shkoni Edhe Ne Shtepine E Bardhe Jo Veç Ne CNN” – Ja Kush Po Ja Thote Keto Fjale Tronditese Vjosa Osmanit Dhe Albin Kurtit

Zëdhënësi i PDK-së, Faton Abdullahu ka kri,ti,kuar paraqitjet në media botërore të kryeministri, Albin Kurti dhe presidentes, Vjosa Osmani, duke i quajtur si para,qitje “ord,ine,re”.Postimi i tij i plotë:Shkoni edhe në “Shtëpinë e Bardhë” jo veç në CNN.Kryeministër, Presidente – par,aqit,ja e juaj në kom,panit,ë e mëdha m,edia,le botër,ore CNN, EuroNews, BBC etj. nuk e ko,mpens,on, shkua,rj,en e juaj në “Shtëpinë e Bardhë”. Nuk e kom,penso,jnë këto i,ntervi,sta tuaja përs,hkru,ese, të vërt,etë,n që duhet ta thoni në “Shtëpinë e Bardhë” dhe sidomos jo ko,or,dinim,in që duhet ta bëni at,je me SHBA-t për str,ate,gji të re në rre,thana të reja gj,eopol,itik,e. Nuk ka asgjë të k,eqe në këto blic on,line para,qi,tje të ju,aja krejt or,din,ere, përveç nëse mendoni se po e bo,ni na,min me këtë. E re,kl,am,at e ju,aja plotë ngaz,ëll,im për këto par,aqi,tje e lë këtë përs,htyp,je. Apo edhe më k,eq, nëse m,end,oni se me ato paraqitje po e ko,mpen,soni atë që po ua thonë shu,mica tash sa kohë se po ju mun,gon shumë – bash,ëkre,ndi,mi i poli,tika,ve të juaja me po,liti,kat e SHBA-s.

“Shkoni edhe ne Shtepine e Bardhe jo veç ne CNN” – ja kush po ja thote keto fjale tronditese Vjosa Osmanit dhe Albin Kurtit – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *