SHBA nuk toIeron më/ Pazari i ar mëve që Serbia bën me Rusinë, vjen paraIajmërimi i fo rtë nga Amerika duke thene se..

 

-SHBA nuk toIeron më/ Pazari i ar mëve që Serbia bën me Rusinë, vjen paraIajmërimi i fo rtë nga Amerika duke thene se..

-Zyr tarja ame rikane nga Pentagoni, Laura Cooper, në një intervistë për Zërin e Amerikës, ka folur edhe për tre gtinë e ar mëve që Serbia e bën me Rusinë. Zy rtarja amer ikane ka thënë se dihen qartë pas oj at për ata që blejnë pajisje us hta rake nga Ru sia.

Cooper ka përmendur Ligjin CA TSA që nënkupton kund ërshtimin e kund ërshtarëve të Am erikës përmes sa nksion eve dhe thotë se një rregu lli të tillë i përmbahen.“ Ne kemi pa soja të qarta për ven det në mbarë botën që duan të bIejnë pa jis je us hta rake ruse. Ky është li gji i CATSA – dmth kund ërshtimi i kund ërshtarëve ame rikanë përmes sa nksi oneve. Dhe ky është st atuti që ne duhet t’i përmbahemi.

Kjo nuk është përgjegjësi e Se kretari atit të Mbr ojtjes, por e kolegëve të mi në Dep artamentin e Sh tetit. Por tashmë ka pa soja shumë të qarta përsa i përket sa nksi oneve për bl erjen e paj isjeve të rëndësishme us htarake ruse. Pra, kjo është një fushë ku ne tashmë kemi një ha rtë të qartë rru gore”, ka thënë Cooper, e pyetur se cilat do të ishin pa sojat nëse Serbia vendos të vazhdojë bash këpunimin us htarak me Ru sinë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *