Rusia tani fiIIon me ‘non gr adat’ e veta/ Ja se per cilet persona se pari vendosi ndaIese te cilet jane..

Visual search query image

-Rusia tani fiIIon me ‘non gr adat’ e veta/ Ja se per cilet persona se pari vendosi ndaIese te cilet jane..

-Rusia ka dek laruar se u ka nda.luar hyrjen presi dentin të SHB A-së Jo e Bi den, se.kre tarit të Sht etit Antony Bl inken dhe she.fit të CI A-s, William Burns.

Këta tre janë pjesë e 963 ame.rikanëve, të ci lavë Moska ua ndal oi hyrjen.Megji thatë, ndal imet e udhët imit kanë vetëm ndi.kim simb olik, por janë pjesë e dobë.simit të raporteve mes SHBA-së dhe Rusisë që nga pu.shtimi i saj në Ukra inë më 24 shkurt.Rusia më herët ia ka nda.luar hyrjen edhe krye ministrit bri.tanik Bor is Joh nson.

Rusia tani fiIIon me ‘non gr adat’ e veta/ Ja se per cilet persona se pari vendosi ndaIese te cilet jane.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *