Rusia paraIajmeron perendimin me nje ker’cenim te papritur / Mos te ndermarrin asnje veprim ku nder..

 

-Rusia paraIajmeron perendimin me nje ker’cenim te papritur / Mos te ndermarrin asnje veprim ku nder..

-Në kërc ënimin e fundit për Ii derët perën.dimorë Rusia i ka para laj mëruar ata që të mos ndër marrin asnjë veprim kun.dër enk lavës ruse të Kaliningradit. Enklava e vendosur mid is Polonisë dhe Lituanisë në Detin Baltik ka qenë histor.ikisht pjesë e Polonisë Prusisë dhe Gjermanisë deri sa u pus htua nga Bashkimi Sovjetik në fund të Lu ftës së Dytë Botë.rore e që nga atëherë ajo ka mbetur nën kontroIlin rus raportn Skynews.

Në shkurt një depu tet rus para la jmëroi se Polonia mund të plani.fikojë të rima rrë Kalin ingradin pasi një gjen eraI polak tha se for cat ruse vetëm po pus htonin zonën.

Rusia paraIajmeron perendimin me nje ker’cenim te papritur / Mos te ndermarrin asnje veprim ku nder.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *