Putini po i rritet makthi cdo dite e me shume / ai po i frikesohet me se shumti prej..

-Ndërkohë që pre.tendon se eko nomia vendase është e bala ncuar pav arësisht sank sioneve të marra nga perëndimi, presidenti rus Vladimir Putin është duke u për.ballur me një ske nar makthi.Express.co.uk, ka ra.portuar se mijëra qytetarë janë larguar nga vendi, ndërsa Rusia është gati të bjerë në prag të ko lapsit eko.nomik.

Dhjetëra mijëra rusë janë larguar nga vendi nga frika e arre.stimit, shërbimit ush tarak të detyruar apo pro.blemeve ekon omike, ku shumë prej tyre janë zhven.dosur në Turqi, Armeni apo Gjeorgji. Armenia raportohet se deri tani ka mirë.pritur 100.000 rusë.Çështja është aq e rëndësishme sa që tani janë ngritur ini ciativa për të mbë.shtetur shtetasit rusë që ikën nga vendi.Si në Stamboll ashtu edhe në krye.qytetin armen të Jerevanit, orga nizatat mbështesin rusët që janë lar.guar nga vendi.Eva Rapoport, një vullnetare në një nga këto or.ganizata me qendër në Stamboll tha se qëllimi i saj është të sigurojë strehim për nje.rëzit që iu desh të iknin me nxitim nga fr ika se mos arr estoheshin.

“Ne përpiqemi të ofrojmë çdo lloj ndihme në mënyrë që ata të mund të qën.drojnë falas për të paktën disa kohë dhe të zbulojnë se çfarë ndodh më pas për ta. Organizata ndihmon të sa.poardhurit të marrin me qira apartamente”, tha ajo.Ndërsa qeveria turke nuk ka pub.likuar shifra se sa rusë kanë hyrë në vend që nga fillimi i luf.tës, vetëm në Stamboll, organizata “Arka” njofton se ka organizuar stre.him për më shumë se 200 persona.
Sipas zonjës Ra.poport, shumica e atyre që ikën nga Rusia janë të arsimuar mirë, me disa prej tyre që janë lar.guar për shkak të perspektivës së dobët ekonomike përballë sanksioneve të ash.pra të vendosura nga Perëndimi.
Ajo tha gjithashtu se të rinjtë po lar.gohen nga frika se mos thirren për shërbimin ush tarak.

Putini po i rritet makthi cdo dite e me shume / ai po i frikesohet me se shumti prej.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *