Putini humb kontroIIin,Ukraina po e “cm end”/ ParaIajmërimi i Moskës për Perëndimin: Nëse nisni Iojëra pranë KaIiningradit atehere do te..

 

Europe Russia border map: Key tension lines pinpointed as Ukraine crisis  rages on | World | News | Express.co.uk

Putini humb kontroIIin,Ukraina po e “cm end”/ ParaIajmërimi i Moskës për Perëndimin: Nëse nisni Iojëra pranë KaIiningradit atehere do te..

-Zëvend ësministri i Jash tëm rus Aleks andër Grushko u shpreh: “Shpresoj që ars yeja e shë ndoshë në Europë nuk do të lej ojë nisjen e asnjë lloj lo jë rreth Kali ningradit. Mendoj se shumë e kuptojnë se kjo do të ishte të lu ash me zj arrin.”

Në Shkurt, një depu tet rus para laj mëroi se Polonia mund të pla nifikojë të rima rrë Kalini ngradin pasi një gje neraI polak tha zona ishte “nën pus htimin” e rus ëve. Megjithatë, siç shkruan Sky News, ka pasur pak shenja që të tregojnë se Per ëndimi synon një gjë të tillë.

Putini humb kontroIIin,Ukraina po e “cm end”/ ParaIajmërimi i Moskës për Perëndimin: Nëse nisni Iojëra pranë KaIiningradit atehere do te.. – Gazetaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *