Putin tër bohet keq!Erdogan i jep ShupIakën e rëndë Rusise me dë min që do ja shkaktoj duke e…

Will Erdogan draw lessons from Putin's Ukraine mistakes? - Al-Monitor: The  Pulse of the Middle East

-Putin tër bohet keq!Erdogan i jep ShupIakën e rëndë Rusise me dë min që do ja shkaktoj duke e…

-Turqia dhe Izraeli mund të punojnë së bashku për të tran sportuar ga zin naty ror iz raelit në Eur opë dhe të dy vendet do të disk utojnë bashkë punimin ener gjetik gjatë bis edimeve muajin e ardhshëm, citohet të ketë thënë të premten pres identi turk Tajip Erdogan.

“Ne mund të përdorim ga zin nat yror izra elit në vendin tonë, dhe përtej përd orimit të tij, ne gjithashtu mund të përf shihemi në një përp jekje të përba shkët për kal imin e tij në Europë,” u tha Erdogan gaze tarëve pas kthimit nga Ukraina.“Tani, me dës hirën e Zotit, këto çështje do të jenë në axhendën tonë me zotin Herzog gjatë vizitës së tyre në Turqi,” u citua ai nga mediat televiz ive turke. Erdogan kishte vizit uar Ukrainën për të disku tuar mbi kri zën atje.

Putin tër bohet keq!Erdogan i jep ShupIakën e rëndë Rusise me dë min që do ja shkaktoj duke e… – Online (news426media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *