Politika E Jashtezakonshme Qe Po Luan Vucic / Ai Thote Se Serbia E Ka Vendin Ne BE, Ndersa E Leshon Vulin-In Me Kritika Ndaj BE-Se…

 

 

Presi denti serb Vucic po i shmanget kriti.kave dhe presionit duke e hedhur fajin e mënjanuar pritjet e bashkë rendimit të politikës së jashtme të Serbisë me Bash.kimin Evropian me arsyetime e spin medial s dëshiron të rrez ikojë zemërimin e Rusisë me sanks.ione kur ka për të formuar qeverinë dhe negociuar furnizimin e gazit. A do ti ven dosë Serbia sanks.ione Rusisë siç bënë shtetet partnere të BEsë dhe shtetet kandidate për anëtarësim që duhet të bashkë rendojnë politikat me unionin është temë në Serbi. Mesazhi i zyr tarëve serb vjen i gatuar dhe uni.form zyrat e partisë së Vucic. JU FTOJM TE SHT YPNI ME POS HT DUKE NA E MUNDESUAR MIREMBAJTJEN E KESAJ FAQE FLM

Kur flet Vucic luan ro lin e të arsyeshmit derisa anash lëshon mini.strin permanent në uniformë Vulin të përhapë mesazhin radi kal në publik që Serbia duhet të heqë dorë nga rrugëtimi drejt BEsë. Vucic dek oroi dje zyrtarin e BEsë derisa Vulin në ueb faqen zyrtare mini.strisë së brendshme ka publikuar opinionin e tij personal ku thërret për ri orientim strategjik. Një thënie e moçme slla ve thoshte se fqinji i mirë është gardhi më i mirë tha Vucic derisa komentonte sonda.zhin e fundit që zbuloi se serbët për herë të parë janë kundër anëtarësimit në BE. Vucic i pyetur nga gaze tarët për sondazhin e besimit të qyte.tarëve serb në BE tha se ai konsideron se Serbia e ka vendin në BE por la hap ësira për skepticizëm duke e fajësuar vet bllokun për pritjet që i ka ndaj sht.eteve partnere. JU FTOJM TE SHT YPNI ME POS HT DUKE NA E MUNDESUAR MIREMBAJTJEN E KESAJ FAQE FLM

Politika e jashtezakonshme qe po luan Vucic / Ai thote se Serbia e ka vendin ne BE, ndersa e leshon Vulin-in me kritika ndaj BE-se… – Online (trendeonline.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *