PoIitoIogu rus Ie me goje hapur te gjithe me kete dekIarate / ”Putin po mat fu qine e NATO-s ,ja se cfare pritet te nodhe…

 

-PoIitoIogu rus Ie me goje hapur te gjithe me kete dekIarate / ”Putin po mat fu qine e NATO-s ,ja se cfare pritet te nodhe…

-Një pol itolog rus prete ndon se Iuf.ta në Ukrainë mund të jetë një “pr ovë” për një kon.flikt më të madh dhe një mundësi për ush.trinë ruse për të tes tuar dhe kra.hasuar fuq inë e saj të zjarrit me NA TO-n.

Alexei Fen enko, një pro.fesor në Shkollën e Poli tikës Botërore në Uni.versitetin Sht etëror të Moskës dhe bashkëpu nëtor kë.rkimor në Inst itutin për Studime Ndër.kombëtare të Si gur isë, prezantoi një teori të re.
“Unë mendoj se Iuf.ta në Ukrainë është një test për një konf.likt të mundshëm më të madh në të ardhmen. Ne po test ojmë ar mët tona ku.ndër NA TO-s, do të zbulojmë se sa janë më të fu.qishme a rmët tona se ato të tyre,” tha profesori. “Kjo mund të jetë një përvojë e mirë për kon.fliktet e ardhshme”, shtoi ai.

Për.derisa mediat dhe an alistët perëndimor po pret endojnë se for cat ruse po pë.sojnë humbje të mëdha në Ukrainë, rusët de.klarojnë se kanë kontroll mbi portin e rëndë.sishëm të Mar iupolit dhe se “ope racioni i tyre spe cial ush.tarak” po shkon sipas planit.
Luf.ta në Ukrainë shpërtheu pjesërisht për shkak të përpjekjeve të Kremlinit për të ndaluar zgje.rimin e NA TO-s në lindje.
As Moska, e as Brukseli nuk duan që ko.nflikti të zgjerohet, por pas vendimit të Finl andës dhe Suedi së për të aplikuar për anëtarësim në NATO, Kremlini para.lajmëroi një kund ërpërgjigje.

 

PoIitoIogu rus Ie me goje hapur te gjithe me kete dekIarate / ”Putin po mat fu qine e NATO-s ,ja se cfare pritet te nodhe… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *