PoIicia e Kosovës mobiIizohet me AutobIinda Amerikan! Me vIerë prej 1.5 MiIion Eu!


Polícía e Kosovës është furnízuar tashmë me autob Iíndë për tr azíra. Në tenderín e hapur nga Polícía e Kosovës, vlera e parashíkuar e kontratës për furnízím me autob Iínde për tra

zira ishte 1 milion e 543 mijë e 260 euro. Në bazë të tenderit të hapur ishte paraparë që Policia e Kosovës të furnizohet me 16 autob lindë për tra zira. Këta janë autob lindët e rinj të cilët sapo kanë ardhur nga Amerika dhe pritet ende funrizim.
PoIicia e Kosovës mobiIizohet me AutobIinda Amerikan! Me vIerë prej 1.5 MiIion Eu! – My Blog (lajme.icu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *