Po “habiten” te gjithe me gjestin e fundit te Albin Kurtin qe po “dezerton” nga

 

Tahiri-Kurtit: Mos de zer,to, nuk është luks me qenë kryeministër.Shefi i Grupit Parlame ntar të Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Abelard Tahiri deklaroi se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dje (e enjte) i pati në dorë të gji,tha instrumentet shtetërore për të peng,uar me shën në Ki sh,ën Or todo,kse në kampusin universitar të Prishtinës por nuk e bëri atë.Ai madje fit,oren e Kurtit në zgjedhjet e fundit e ka qua,jtur si ak side,nt elektoral.Tahiri: Fitorja mbi 50 përqind e Vetëvendosjes ak sid,ent elektoral“Përderisa vetë kish,te kërkuar edhe që në vazhdimësi të mos lejohej edhe nga vetë akti,vistët e tij dje i patë të gjitha instru,mentet në dorë edhe PoI,ici në edhe ush tri,në edhe In spektora,tin gjitha i patë me ndalua një gjë të tillë dhe nuk e bëri pse duhet me ndry,shua kaq shumë pozicioni i Albin Kurtit, prej të qenurit në op,ozitë në të qenit kryeministër janë këto temat që i ka ngri,tur në vazhdimësi dhe ka uz,at që e kanë bërë me fitua 50 përqind. Fatkeqë,sisht çdo ditë po na e dë,shmon se ky është një ak side,nt elektoral pra fitorja e tij është ak sid,ent elektoral. Ky nuk është një lider por një fri kac,ak, fatkeqësisht dhe e shohim që shumë shpejt në këtë qasje zotë,ri kryeministri do de zer,toj edhe kësaj here”, tha ai.

Tutje deputeti i PDK-së kërkoi nga Kurti që çështja e Asocia,cionit mos të diskutohet një asnjë taki,m me Serbinë.Tahiri: Asoci,acioni mos të diskuto,het në asnjë takim me palën serbe.“Çështja tjetër që tashmë po e traj,ton si Asociacion e jo si ‘Zaje,dincë’ mendoj se këtë ua ka borxh qytetarë,ve të Kosovës me sjell atë marrëve,shje në Kuvend dhe me abrog uar. Ne e dimë gjithë angaz,himin e tij politik për ndal,imin e kësaj marrë veshje dhe sot siç duket kjo do jetë kjo do jetë edhe një pikë e cila do të diskuto,het në Bruksel fat keqë,sisht. Ne i kërkojmë kryeminis,trit që në asnjë rre,thanë pra mos të lejoj që çështjet që tashmë ka dhënë Gjh,yka ta Kusht,etuese mos të diskutohen në asnjë takim me palën serbe”, tha ai.Shefi i grupit parl,amentar të partisë më të madhe opozitare në vend tha se sot nga kryemi,nistri i Kosovës, Albin Kurti presin të tregoj për temat që do t’i prezan,toj Kosova në takimin e 15 qershorit.Ai e këshilloi Kurtin të mos ik nga përg,jegjësia e mos të de zert,oj.

Tahiri: mos de zer,to prej përgjegjë,sisë shtetërore.“Sot çka presim nga kryeministri është preza,ntimi e një agjende për dialogun, temat që i propo,zon Kosova ato janë pritjet tona për kryeministrin mos ab ste,noni, mos de zer,to prej përgje,gjësisë shtetërore pra nuk është luks me qenë kryeministër nuk është vetëm privi,legj me udhëheqë Kosovën por është edhe përgje,gjësi jashtëzakonisht e madhe”, tha Tahiri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *