PIani i rrezikshem i Putin zbulohet nga opozita e tij / Keto dy shtete jane ne rradhe per te suImuar Rusia..

Russian gas threat: Will Putin cut Europe off if payments aren't made in  roubles? | Euronews

-PIani i rrezikshem i Putin zbulohet nga opozita e tij / Keto dy shtete jane ne rradhe per te suImuar Rusia..

-Rusia fes ton në 9 Maj përvjetorin e fito.res ndaj naz izmit ndërkohë që ekspertët vlerë sojnë se me humbjen që po pëson ush tria ruse në Ukrainë kreu i Kremlinit po bëh.et gjithnjë edhe më i rrez ikshëm. Frika e lide rëve botërorë është përhapja e lu ftës edhe në shte.te të tjera krahas Ukrainës. Duke fol ur për Business Insider njëri prej ndihmësve të liderit të opoz.itës ruse Navalny Vladimir Ashurkov tha se obje ktivi i radhës i Putinit janë Moldavia dhe Gjeorgjia.

Këtë të fundit Putinit e sul moi në vitin 2008 ndërsa tani Rusia mban të push.tuar rajonin e Osetisë ndërkohë që në Moldavi gje ndet Transnistria një rajon i shkëputur dhe që është i lidhur me Rusinë. Më herët disa rak eta sul muan ant enat e një stacioni tel.eviziv në Transnistria duke rritur fri kën se kon flikti mund të përhapet.

PIani i rrezikshem i Putin zbulohet nga opozita e tij / Keto dy shtete jane ne rradhe per te suImuar Rusia..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *