Paralajmerimi Per Dy Ministrite E Qeverise Kurti Po Trondit Gjithe Vendin – Ja Per Qfare Behet Fjale

 

Asociacioni i Komunave të Kosovës, ka njoftuar se komunat janë duke shq,yrtu,ar mu,ndë,sinë që të pad,is,n Minis,trinë e Arsimit, Shkencës, Te,knolog,jisë e In,ova,ci,onit dhe Ministrinë e Shëndetësisë.Këtë njoftim e ka bërë vetë AKK-ja për,mes një po,sti,mi në fa,qen zy,rtar,e të saj, në Facebook, ku ka shtuar se këto min,istri mund të pad,it,en nga AKK-ja, si ministri nën,shkr,uese të Kont,rat,ave Kol,ekt,ive, të cilat janë pa mb,ulue,shmë,ri fi,nan,cia,re dhe që këto ob,li,gime fin,anci,are pa,staj po kry,hen nga Komunat, shkruan lajmi.net.Duhet cekur se këto obl,i,gime fina,nci,are duhet të k,ry,hen nga Ministritë, sipas AKK-së.“KOMUNAT PO SHQ,YRT,O,JNË MUNDËSINË QË TË PA,DIS,IN MAS,HTI dhe MSH. Komu,nat janë duke e shq,yrt,uar mu,ndë,sinë që të pa,di,sin Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Tek,nologjisë e Inov,acion,it (MASHTI) dhe Ministrinë e Shën,detës,isë (MSH) si ministri nëns,hkr,uese të Kon,trata,ve Kol,ekt,ive, pra Kon,trat,at K,olekt,ive për Arsim dhe Shë,nd,etësi, sepse këto kon,tr,ata janë në,ns,h,kr,uar pa mb,ulu,eshm,ëri fina,ncia,re. Pra, Komunat edhe pse nuk janë nëns,hkru,ese të Ko,ntr,atave Kole,kti,ve po obl,igoh,en të mbu,lo,jne shpe,nzim,et dhe bo,rxh,et nga nëns,hkr,imi i këtyre Kont,ratav,e duke i’u kr,ijuar kom,nave shpe,nz,ime te mëd,ha të pr,oced,urav,e gjy,që,so,re/përmb,arimo,re”, thuhet në njoftim.

Paralajmerimi per dy Ministrite e Qeverise Kurti po trondit gjithe vendin – ja per qfare behet fjale – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *