Paralajmerimi I Ramush Haradinajt Po Dridh Albin Kurtin -“Moren Fund Perrallat E Kurtit”

Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj ka reag,uar pas vendimit të ZRRE-së për mi,rati,min e tari,fa,ve të reja.Përr,allat e Kurtit morën fund. Sot të gjithë juve që ko,nsum,oni më shumë se 800kËh do t’iu rri,tet çmi,mi i ene,rgj,isë elek,tri,ke me 85.18% për ta,rif,ën e la,rtë dhe 104.15% për tar,ifën e ulët.Një qytetar i za,kons,hëm që mini,m,alis,ht ka harx,huar 850kËh, me 60% në t,arif,ën e lartë dhe 40% në tar,ifën e ulët, ka pa,guar 49.68 euro. Kurse tash, me Qeverinë Kurti që ka dr,ejt,imin e vendit, do të pag,uajë 92.40 euro.Pra, rritja për një qyt,etar të z,akons,hëm do të jetë rr,eth 86%. Sikur mos të mj,afto,nte, pak ditë më parë nda,u edhe 90 milionë euro për sub,venc,ion, që tash nuk ka fije kup,ti,mi.Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kërkuar nga ZRRE që të kt,hehet në pik,ën ZE,RO ky pr,oces, por ko,t. Triu,mfu,an ata që duan të var,fër,oj,në xhepin e qytetarit.A,ktiv,it,etet tona në ku,nd,ërs,ht,im të këtij vend,imi sk,and,aloz nuk do të nda,len!

Paralajmerimi i Ramush Haradinajt po dridh Albin Kurtin -“Moren fund perrallat e Kurtit” – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *