NUK PRITEJ KJO /“Sapo Menduam Që Gjitha Mori Fund”/ Lu ftime Të Ashp ëra Në Këtë Vend Te Ukraines..

 

-Ga zetari i “Kyiv Ind epend enet” ka dekIaruara se be teja e madhe e Donbasit sapo ka nisur.Shefi i sht abit pres idencial në Ukrainë tha sot se “faza e dytë e Iu ftës ka filluar”, duke iu referuar ofe nsivës së re ruse në lindje të Ukrainës, raporton Reuters.Dek larata e shefit të shtabit Andriy Yermak konfirmon komentin e zyrtarit të lartë të sig urisë në Ukrainë, i cili tha më herët sot se Rusia kishte nisur ofe nsivën e saj të re në Ukrainën lindore.

“Besoni në ush trinë tonë, ajo është shumë e fo rtë,” shkroi Yermak në Telegram për të sig uruar ukrainasit se fo rcat e Ukrainës mund të nd alojnë ofe nsivën.Shtabi i përgjithshëm i ush trisë ukrainase gjithashtu njoftoi sot se Rusia ka nisur su Im në Ukrainën lindore.Shtabi i Përgjithshëm raportoi fillimin e ofe nsivës së Rusisë në lindje. Fo rcat ruse shtuan ope raci onet suI muese dhe suI muese në disa drejtime në lindje të Ukrainës.

 

NUK PRITEJ KJO /“Sapo Menduam Që Gjitha Mori Fund”/ Lu ftime Të Ashp ëra Në Këtë Vend Te Ukraines.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *