NUK PRITEJ KJO / Një nga arsyet se pse Rusia po e humb Iu ftën në Ukrainë eshtë për shkak të..

-Ana Iisti ush tarak rus në Qendrën Ëilson, Kamil Galeev në ana lizën e tij të detajuar në Tëitter, ushtria ruse, pavarësisht imazhit të saj prej dekadash, është e do bët dhe nuk di të Iu ft ojë, sepse nuk ka pothuajse asnjë përvojë Iu fte të rregullt ush tarake – ush tri me ush tri – që pas Iu ftës së Dytë Botërore.

Në ana lizën e tij të do bësisë ush tarake të Rusisë, Galeyev përmend një aut oritet disi të papritur: Igor Strelkov, një ish-ag jent rus i FSB-së, i cili luajti një rol kyç në ane ksimin e Kri mesë dhe krijimin e paras hteteve sep aratiste në Donbas në vitin 2014 (ku ai shërbeu edhe si min istër i Mbr ojtjes), i cili vetë pranoi në një intervistë në televizionin rus se Rusia në ter ritorin e pushtuar kontrollonte kryesisht vetëm korridoret e ngushta rreth rrugëve dhe se “komanda ush tarake ukrainase vepron në një rend të përmasave më komp etente se ruse”.

Ata e thyen rez isten cën reb ele vetëm në Iu ftën e Dytë Çeçene, kur iu drejtuan tak tikave me të cilat ata nuk mund të humbnin – ata rrethuan kry eqytetin Grozny dhe e rafshuan atë.Tre vjet më vonë, OKB-ja e përshkroi Groznin si qytetin më të shka tërruar në botë.

NUK PRITEJ KJO / Një nga arsyet se pse Rusia po e humb Iu ftën në Ukrainë eshtë për shkak të.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *