NUK PRITEJ KJO/ Gazetari serb jep dekIaraten e fuqishme / “Rusia mund ta njohe pav aresin e Kosoves vete nese Kosova e..

-NUK PRITEJ KJO/ Gazetari serb jep dekIaraten e fuqishme / “Rusia mund ta njohe pav aresin e Kosoves vete nese Kosova e..

-Boshko Jakshiq, gazetar dhe njo.hës i rrethanave të poli tikës së jashtme, ka thënë se njo.hja e Kosovës nga ana e Rusisë mund të ndodhë nëse shtetet perënd.imore tërheqin san ksionet ndaj tyre.

Deklarata e tij erdhi pasi pre.sidenti rus, Vladimir Putin, duke thënë se Donetsku dhe Lunhasku i Ukr ainës janë të pavarura, përdori si ana logji njo.hjen e shte tësisë së Kosovës nga ana e Gjykatës Ndër.kombëtare të Drej tësisë.
“…Kjo do të ishte pol itikë që të kujton treg.tinë e madhe, e cila nuk është e paza kontë në po.litikën botërore. Putini, për shembull, mund t’i kërkojë Perën.dimit të heqë sank sionet ndaj Rusisë për ane.ksimin e Kri mesë dhe ane.ksimin e ri të një pjese të konsi derueshme të rajonit Dombas. E pastaj e njeh Kosovën”, dek.laroi ai për tele.vizionin boshnjak ‘O Kanal’.
“Amerikanët mund të jenë të kë.naqur nga kjo ofertë, sepse sigu rojnë dhe hapin derën për auto.ritetet në Prishtinë që t’iu ba.shkohen OKB-së dhe orga nizatave të tjera ndër.kombëtare”, tha më tej ai.

NUK PRITEJ KJO/ Gazetari serb jep dekIaraten e fuqishme / “Rusia mund ta njohe pav aresin e Kosoves vete nese Kosova e.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *