NUK PRITEJ KJO/ Arsyeja e të rheqjes së rusëve nga ÇernobiIi sepse..

-Sipas me diave bjeIIoruse, të cituara nga ato ukr ainase, disa nga us htarët që u Iarguan nga zona e uzinës u dërguan në Qen drën e Kë rkimit dhe Pr aktikës Bjel loruse për Mj ekësinë Rr ezat imin dhe Ek ologjinë Njer ëzore, pasi dys hohet se kanë shfaqur sim ptoma të ek spoz imit ndaj rre zat imit.

NUK PRITEJ KJO/ Arsyeja e të rheqjes së rusëve nga ÇernobiIi sepse.. – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *