Nuk ju besohet cfare mjete ka bere gati Putin/ Po pergatit suImin e rradhes te madh drejt ketij vendi te Ukraines i cili eshte..

 

-Nuk ju besohet cfare mjete ka bere gati Putin/ Po pergatit suImin e rradhes te madh drejt ketij vendi te Ukraines i cili eshte..

-Kanë kaluar 88 ditë lu ftë dhe tani qyteti i Seve rodonetsk në raj.onin lindor të Ukr ainës Luh ansk tashmë është një nga pri oritetet takt ike të Rusisë pasi forc at e saj po vendosin ta nket e fuq ishme termin.ator në zon ë vle rëson Min istria e Mbr ojtjes e Mbret ërisë së Bas hkuar.

Presi denti i Ukrainës Zelenskiy e përsh kroi situa.tën në Donbas si jasht ëzakonisht të vës htirë në fjalimin e tij të fundit drej tuar kombit Guve rnatori rajo nal i rajonit lindor të Ukrainës Luhansk Sergiy Gaiday tha se Rusia po përpiqet të shkat.ërrojë qyt etin e Severodonetsk me lu ftime që po zhvil lohen në peri feri të qytetit.

Qyteti tani është në rre zik të rre thimit pasi 12 pers ona u vr.anë dhe 40 të tjerë u plag osën nga bom bardimet ruse megjith atë Zelensky ka përsëritur se lu.fta e Rusisë në shtetin e tij mund të zgji dhet vetëm përmes dip lomacisë.

Ai thotë se Ukraina mund të dalë fiti mtare në fush ëbetejë mirëpo lu.fta mund të ndalet në tavo linën neg ociuese fit orja do të jetë shumë e vës htirë. Do të jetë e përgja kshme por përf undimi do të jetë patj.etër me dip lomaci tha ai. Ndër kohë Rusia nga ana tjetër duket se po shkëput gjithnje e më shumë lidh.jet dipl omatike pasi të shtunën u ka ndaluar 963 amer ikanëve hyrjen në vend për fs hirë Presi dentin Joe Bid en Sekret.arin e Sht etit Ant ony Bli nken Sekre tarin e Mbro jtjes Llo yd Austin dhe shefin e C IAs, Ëil liam Bur ns.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *