Nde rkombetaret qe synuan co petimin e Kosoves / PoIitikanja e njohur e Serbise i jep te gjithe me emra..

Serbia to Prevent Hateful Targeting of Human Rights Defender Sonja Biserko  - Civil Rights Defenders

 

-Nde rkombetaret qe synuan co petimin e Kosoves / PoIitikanja e njohur e Serbise i jep te gjithe me emra..

-Krye tarja e Komitetit të Helsinkit në Serbi dhe një.ra ndër mbrojtëset më të zëshme të Kosovës Sonja Biserko flet për sul met ndaj saj nga ana e regjimit të Aleksandar Vuçiçit dhe ten.dencat për ndarjen e Kosovës. Ajo për herë të parë për mend emra konkretë edhe të akterëve ndër.kombëtarë të cilët synojnë copëtimin e Kosovës.

Biserko tre gon se Vuçiç dhe Thaçi qe dy vjet në Bruksel kanë hap.ur kanalin për të bsieduar për ndarjen e Kosovës, ndër sa në këtë muhabet për shkak të ambicieve perso.nale është kyçur edhe Federica Mogherini. Biserko tha se në dia logun për Kosovën janë ky.çur shumë njerëz jokompetentë dhe të pa moralshëm të cilët interesin shoqëror dhe nacio.nal e vënë nën interesin e tyre personal.

Në dekla rimet e saj publike Sonja Biserko ka qenë mjaft e zësh.me muajve të fundit kundër idesë së Aleksandar Vuçiçit dhe Hashim Thaçit për nda rjen e Kosovës.

Presi denti serb Vuçiç e quan projektin e tij ndarje me shqip.tarë ndërsa kolegu i tij kosovar Thaçi flet për korrigjim të kufi.jve dhe bashkim të Luginës së Preshevës me Kosovën. Presi denti serb në një fjalim para funksionarëve të partisë së tij të cilin e mba.jti së fundi sul moi drejt për drejtë Sonja Biserkon duke e radhitur në mesin e ar.miqëve të Serbisë.

Në një inter vistë me revistën Vreme Biserko nënvizoi se çfarë kishte thënë Vuçiçi para.qet një kër cënim por pas të gjitha përvojave që kam kaluar dhe kur i kam para.sysh të gjitha pushtetet tona nuk mund të përcaktohem sa është serioz ky kër cënim. Nuk kam më ndje një për këtë.

Sipas Biserko stigmatizimi i për hershëm në retorikën e Vuçiçit dhe përsëritja e këtij stigma.tizimi në gazetat bulevardeske dhe në disa «shërbime të caktuara televizive shër bejnë për ndërprerjen apo humbjen e kuptimit të çdo dial.ogu mbi atë se çështë Serbia dhe nga shkon ajo.

Më vonë shtoi Biserko idesë për ndar.jen e Kosovës iu bashkuan dhe një sërë figu rash prominente nga Perëndimi siç është Wolfgang Petritschi i cili pu.non për një zyrë avokatore që lobon për qeve rinë serbe pastaj Tony Blair ish ambasadori ameri.kan në Beograd Cameron Munter dhe shumë të tjerë
Nde rkombetaret qe synuan co petimin e Kosoves / PoIitikanja e njohur e Serbise i jep te gjithe me emra.. – Online (news308media.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *