Ministrit Mehaj Po I Vjen Nje Mbeshtetje Madheshtore Per FSK-Ne Nga SHBA-Te Qe Po Dridh Gjithe Serbine

 

Ministri Mehaj mbēshtetet nga auto,ritetet e Kēshillit tē Sigurisē Kom bētare tē SH BA-sē.Gjatē qēndrimit nē SH BA, ministri Armend Mehaj vizitoi Kēshillin e Si gurisē Kombētare tē SH BA-sē.Nē Ambasadēn e Kosovēs nē SH BA ai takoi drejtoreshēn pēr Ballkan dhe Evro pē Qendrore, Robin S. Brooks.Ata diskutuan pēr si,gurinē rajonale, ndikimet e huaja si dhe ndryshimet nē mjedisin e si gurisē globale dhe Brooks u zotua se do tē punojē ngushtē pēr tē reali,zuar prioritetet e Qeverisē sē Republikēs sē Kosovēs si dhe qēllimet stra,tegjike tē Ministrisē sē Mbrojtjes.Mē pas, ministri Mehaj vazhdoi agjendēn e tij me vizitēn nē Kēshillin Atlantik, nē Ua shin,gton DC, ku para shumē ish-diplomatēve, ambasadorēve dhe njohēsve tē shumtē tē rajonit tonē, çēshtjeve tē si gurisē dhe marrē,dhēnieve ndērkombētare, u adresua duke njoftuar ata me vizionin dhe priori,tetet strategjike tē Qeverisē sē Republikēs sē Kosovēs nē pērgjithēsi dhe nē fushēn e si gurisē dhe mbrojtjes nē veçanti.Ai gjithashtu theksoi se vizioni i qeverisē ēshtē zhvillimi i qēndrueshēm eko,nomik dhe orientimi euro atla,ntik.“Ndēr qēllimet tona kryesore strategjike si shtet dhe qeveri, ēshtē angazhimi maksimal pēr anētarēsim nē NA TO dhe B E. Pēr kētē, nga fushē,veprimi ynē si Ministri e Mbrojtjes, jemi tē fokusuar nē zhvillimin dhe moder,nizimin e Forcave Mbrojtēse sipas standardeve mē tē avancuara tē vendeve anētare dhe par,tnere tē NA TO-s qē tē jenē efektivisht tē ndērvepruese nē misione tē pēr,bashkēta paqeruajtēse dhe tē stabilitetit” tha Mehaj.Mehaj gjithashtu theksoi se partneriteti i Kosovēs me SH BA-nē ēshtē jetik dhe i pazē,vendēsueshēm dhe se do tē angazhohet maksimalisht qē ky partneritet tē fuqizohet edhe mē shumē nē tē gji,tha aspektet.

Ministrit Mehaj po i vjen nje mbeshtetje madheshtore per FSK-ne nga SHBA-te qe po dridh gjithe serbine – Online (news71post.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *