Memli Krasniqi po trazon ujera me deklaraten e tij per Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin duke thene qe…

 

 

-Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka thënë se mu,ng,esa e ish-presidentit, Hashim Thaçi dhe ish-kryekuvendarit, Kadri Veseli në Kosovë është shumë e madhe dhe se e nd,jen edhe emo,cion,alis,ht atë.“Unë kam kont,aktu,ar në mënyrë sp,or,adi,ke me z. Veseli dhe me z. Thaci pasi që kam marrë përgj,egj,ësin,ë e kryetarit të PDK-së. Më herët kam ko,muni,kuar më shpesh, dëg,johe,mi me ta herë pas here sepse ju duhet ta ko,nsid,ero,ni edhe diçka, përtej që kam bas,hk,ëpun,uar me ta dhe kam qenë nën,kry,etar i të dyve, unë kam edhe ra,por,te miqësore dhe pers,ona,le me ta, an,daj mun,ges,ën e tyre e ndjej edhe në aspe,kt,in emo,cio,nal dhe per,so,nal përtej atij vetëm po,liti,k dhe normalisht që pres me pad,uri,m që të shkoj t’i viz,it,oj në Ha,gë”.

“E mira kishte me qenë mos me pa,së nev,ojë për viz,i,të f,are por që të jenë të li,rë të shko,jnë në familjet e tyre dhe ky do të ishte vend,imi më i dre,jt,ë i mundshëm sepse ka kaluar më shumë se një vjet me ar,syetim,et që per,son,ali,sht i kon,sid,eroj të paq,ëndr,ues,hme”, tha kryetari i PDK-së.“Unë duhej të isha në vizitë te ta në fillim të dh,jetor,it, por për shkak që pati ra,ste të br,en,da, u anu,l,ua dhe ende qën,dr,on në fuq,i e dre,jta e vetëm ekipit mbr,ojt,ës dhe familjes së ngu,sht,ë që t’i vizitoj por re,alis,ht mu,nges,ën e tyre e kemi edhe në kup,tim,in emoc,io,na,l dhe pe,rson,al”, tha ai në ATV.

 

Memli Krasniqi po trazon ujera me deklaraten e tij per Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin duke thene qe… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *