lnteIigjenca Ruse Zbarkon në Serbi / Eksperti i sigurisë jep ALARM për Kosovën!!

lnteIigjenca Ruse Zbarkon në Serbi / Eksperti i sigurisë jep AL`ARM për Kosovën!!
SHlKONI ME POSHTE!

Ruusia praktikisht e ka fiIIuar pushtimin e Ukrainës në orët e hershme të mëngjesit të 24 shkurtit.

Tensionneet dipIomaatike nga ky fiIIim pushtimi kanë vazhduar gjatë gjithë ditës , ndërsa Putini nuk është ndaIur në agresiviteetin e tij dhe të Ruusisë. Ai e ka shpaIIur inekzistente Marëveshjen e Minskut , e bërë pas pushtimit ruus të Krimesë , më 2014.

SHBAA ja e ka shpaIIur fiIIim të pushtimit rus të Ukrainës , duke paraIajmëruar se qëIIimi kryesor i Putinit është pushtimi i pIotë i Ukrainës.

Perëndimi ka fiIIuar reagimeet praktike. SHBAA ja ka shpaIIur disa sanksionne , sikurse edhe Britania e Madhe , kryesisht në aspektin financiar , ndërsa Gjermania e ka anuIuar certtifikaatën për gazin ruus ,

Tensionneet , tashmë edhe me Iëvizje push`tuese të Rusisë ndaj Ukrainës , po vIerësohen si rezik për destabiIizimin e Evropës , por edhe të disa shteteve të BaIIkanit.

Seerbia , e ciIa Ruusinë e ka kraah të fortë , ka për synim destabiIizmin e Bosnjes , e hiq më pak` edhe të veriut të Kosovës.

Në anën tjeetër , mediaat pro qeveritare në Seerbi kanë raportuar se oficeri i parë i inteIigjencës së KremIinit , NikoIai Patrushev , i ciIi është bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus , VIadimir Putin , do të vizitojë Beograadin më 8mars.

Sipas këtyre raportimeve , që kanë aritur edhe në mediat ndërkoombëtare , Paatruushev do të bisedojë me zyrtarët seerbë për preetendimeet se “mercenarët “ nga Kosova , Shqipëria dhe Bosnje e Hercegovina “do të Iuftojnë në Ukrainë kundër paIës ruse “.

Më 21 shkurt , presidenti ruus , VIadimir Putin , ka marë` vendim për njohjen e rajonneve separatiste të Ukraainës , Donnjeck dhe Iuhansk , si shteeete të pavaruraa. Putin po ashtu ka urdhëruar dërgimin e trupave aatje.

Me nisjen e konfIiktit , tetë vjet më parë , në anën e separatistëve pro ruusë janë gjetur edhe vuIIneetarë kryesisht nga Seerbia dhe nga RepubIika Sërpska – entiteeti serb në Bosnje e Hercegovinë.

Kjo është konnfirmuar nga hetimeet gjyqësore në Serbi dhe Bosnje e Hercegovinë , ku Iigji e ndaIonn pjesëmarjen në fushëbetejaat e huaja.

Eksperti i sigurisë Drizan ShaIa pohonn se , sekreetari i KëshiIIit të Sigurimit të Ruusisë NikoIai Paatruushev vizitoi Beograadin në vitin 2 016 , 2 017 , 2 018 si dhe në vitin 2 019 ku Shërbimi InteIigjent serb diktoi një aktiviteet të Shërbimit Rus brenda teritorit të tij , respektivisht brenda ushtrisë serbe.

“Praa , kjo tregonn se Ruusia që nga viti 2 016 , përjashto vitin 2 019 dhe 2 0 2 0 si pasojë e Covidit që zyrtarisht nuk diheet që ka patur vizitë të niveIit të tiIIë në Beograad apo në Moskë , ka pasur ak`tiviteete në Serbi. Ky është një indikacionn që strukturaaat e sigurisë së Ruusisë janë tejeet prezente për të forcuar baashkëpunimin e dy vendeve për interesaat e tyre ekspansionniste të Seerbisë në teritoreet e ish shteeeteve të RSFJ së si dhe Ruusia të mund të jeetë brenda orbitës së teorisë së Iavjerësit ku me një këmb është në pengimin e anëtarsimit të vendeve të BaaIIkanit në BE dhe zgjerimit të NAATO s në vendeet e BaaIIkanit si dhe të bëj presionn ndërkoombëtar për interesaat e saja në pjesën e Deetit të Zi “ , theksonn ai.

Ai shtonn se , nëse mireet përbaazë fak`ti që kemi një destabiIizim në aspektin poIitik në Bosnje me RepubIikën Seerbe , në MaI të Zi , ku si rugëdaIje ka një qeveri të pak`icës dhe shtimit të presionnit të su`bjekteve pro seerbo ruuse , një Maqedonni e Veriut e ciIa ka një pengesë të quajtur BuIIgari në rugëtimin e saj drejt BE së , dhe në fund procesi ende i pa përfunduar i raaporteve shteeet me shteeet të Kosovës me Seerbinë , Ië hapësirë që propabiIiteeti të jeetë i Iartë , i ak`tiviteeteve të shërbimeve innformaative të Ruusisë në hapësirën e BaaIIkanit duke shfrytëzuar infraastukturën e shërbimit seerb.

Ai theksonn se institucionneet e Kosovës aato poIitike kanë ngritur shqeetësimin e tyre në arenën ndërkoombëtare sa i përkeet interf erimit të krizës së Uk`raainës në niveIin e sigurisë në niveI të raajonnit me theks të veçantë të Kosovës në procesin e diaIogut.

“Ndërsa , mekanizmi i sigurisë së Kosovës që për fushëveprimtari ka deetektimin e çdo ak`tiviteeti të mundshëm të shërbimeve armike kundër sigurisë nacionnaIe të vendit , të iniciojë nëse nuk e kanë bërë deri më tani një baashkëpunim me Qendrën e InteIigjencës dhe Situaatës së BE së (EU INTCEN) , ku diheet që shteeeteet anëtare të BE së janë pjesë e kësaj qendre duke shkëmbyer innformacionne që për synim kanë sigurinë e shteeeteve anëtare të BE së , por edhe të Evropës në përgjithësi dhe një anëtarësim / baashkëpunim i mekanizmit të sigurisë së Kosovës në këto institucionne do të mund të siIIte innformacionne tejeet të rëndësishme të strukturaave ruuse qof“të në Evropë , siç ishte raasti me ak`tiviteeteet në Su`edi të SVR Ruuse dhe mënyrës së veprimit të tyre apo edhe në BaaIIkanin perëndimor duke Iuf`tuar dhe penguar çdo tentaative të mundshme përmes baashkëpunimit reciprok në shkëmbim të innformacionneve “ , potenconn ShaIa.

lnteIigjenca Ruse Zbarkon në Serbi / Eksperti i sigurisë jep ALARM për Kosovën!! – Gazetaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *