Lajmi nga rusia me deklarate “shokuese” per serbet – Mjaft u lodhet me, Kosova kurr nuk do te jete pjese e serbise…

Eksperti rus, Stanislav Bishok, i cili ka qenë mbeshte,tës i idesë për nda,rjen e Kosovës, ka ndërruar men dje. Ai ka thënë se ndërkohë e ka kuptuar se ndar,ja nuk është zgjid hje.“Deri vonë kam menduar se ndarja e Kosovës është zgji,dhja me e mirë, por ndërk ohë e kam kuptuar se ky opsion nuk do të ishte i pranu,eshëm për asnjërën palë”.Bishok, ekspert i Fondit për Diplomaci Po,pullore në Moskë, e ka quajtur joreale ambic ian e Beogradit për ta kthyer Kosovën brenda kufi,jve të Serbisë.“Gjithëkush që dëshi ron ta shohë realitetin e kup,ton se në vetëdijen serbe Kosova ësh,të pjesë e Serbisë në këndvështr imin kultu,ror e etnik, por në këtë mo,ment është joreale të pritet kthimi i saj në kufijtë dhe nën sov ranitetin e shtetit serb”, është shpre,hur ai.“Madje, edhe nëqo,ftë se kjo do të mund të ndodhte, vështirë se do të funks,iononte, sepse shqiptarët do të jenë shumicë në Kuvendin e Kosovës”, ka thek,suar Bishok.

Ai ka shprehur bindj,en se zgjidhja e çështjes së Kosovës do të gjen,det së shpejti.“Duke i pasur parasyh të gji,tha këto, nuk shoh zgjidhje të shpejtë të çësh tjes së Kosovës, mu ashtu siç nuk shoh zgjidhje të afërt të kon,fI iktit i zrea,lit o-pa Iest,ine z”, është shprehur eksperti rus.Prandaj, ai i ka këshil,luar serbët që “të jenë këmbë,ngulës” dhe “të kenë durim”.Stanislav Bishok ka thënë se është skept,ik se mund të re alizohet ideja për kriji,min e “bllokut or todo,ks”.“Të them të drejtën, kam shumë dy,shime për mundësinë e formësimit të bll,okut or tod,oks. Kur e shohim se çfarë raportesh kanë Serbia dhe Bullgaria ose Rusia dhe Rumania, kjo më duket një ide mja,ft joreale”, është shpre hur ai. (r.m.)

Lajmi nga rusia me deklarate “shokuese” per serbet – Mjaft u lodhet me, Kosova kurr nuk do te jete pjese e serbise…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *