LAJMI FUNDIT/ HaIIakat gjithe boten ne fjaIimin e tij per Diten e Fitores, VIadimir Putin me kete qe tha per NATO-n duke ju thene se..

 

 

-LAJMI FUNDIT/ HaIIakat gjithe boten ne fjaIimin e tij per Diten e Fitores, VIadimir Putin me kete qe tha per NATO-n duke ju thene se..

-Presi denti i Rusisë Vladimir Putin nisi fjali.min e tij për Ditën e Fi tores duke u thënë lu ftë tarëve rusë në Ukrainë se po lu fto jnë për sig urinë e Rusisë. Ai tha se aleanca ushta rake e NATOs ku Ukraina ka shprehur ambi.cie për tu anëtarësuar është kër cënim i duk shëm për Rusinë.

Oper acioni spe cial ushta rak i Rusisë në Ukrainë siç e cilëson Putin push.timin e fqi njit ka qenë një veprim i nevojshëm dhe në kohë tha udhë heqësi rus. Në Kiev kanë thënë se mund të sig urojnë ar më bër.thamore dhe NATOja ka filluar ti eksp lorojë tokat afër nesh. Kjo është bërë një kër cënim i dukshëm për vendin tonë dhe për kufi.jtë tanë gjithçka ka treguar se ekziston nevoja për të lu ftuar

Putin tha se vde kja e çdo ush tari dhe ofic eri rus është e dhim bshme dhe theks.oi se shteti rus do të bëjë gjithçka për tu kujdesur për familjet e tyre ju po lu ftoni për atdheun tuaj për të ardhmen e tij u tha Putin ushta.rëve rusë që po lu ftojnë në lin dje të Ukrainës.
LAJMI FUNDIT/ HaIIakat gjithe boten ne fjaIimin e tij per Diten e Fitores, VIadimir Putin me kete qe tha per NATO-n duke ju thene se.. – Online (news308media.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *