Lajm i madh vjen nga pгesidenti i Paгlamentit Evгopian. Kjo gje pгitet te ndodhe me Kosoven

 

 

Presidenti i PE-së mbë,shtet anëtarësimin e shtete,ve të Ballkanit në BE.Presidenti i Parlamentit Evropian, David Sassoli ka bërë thi,rrje që shtetet e Ballkanit Perëndimor të lejohen të anët,arësohen në Bashkimin Evropian, duke thënë se zgj,erimi i bllokut do të ishte pozi,tiv për paqen dhe prosperit,etin.

“Zgjerimi mund të sjellë përf,itime të mëdha edhe për rajonin dhe Evropën, duke ndihmuar në stabil,itetin, prospe,ritetin dhe paqen në kontin,ent”, ka tënë Sassoli, raportoi gazeta gjermane, Funke Mediengruppe.
Por, sa shpejt mund të ndodhë anëtar,ësimi i shte,teve të Ballkanit në BE, sipas Sassolit, varet nga përm,bushja e kritereve për anët,arësim.

“Në secilin prej këtyre shteteve ende ka nevojë që të përm,bushen reformat”, tha Sassoli, duke shtuar se BE-ja du,het të mbajë premtimet e dhëna dhe të njohë përpari,min e këtyre shteteve.

BE-ja tashmë është duke zhv,illuar bisedime për anëtarësim me Malin e Zi dhe Serbinë, ndërkaq Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut janë zyrtarisht shtete kan,didate për anëtarësim. Muajin e kaluar, Maqedonia e Veriut mori mbës,htetje për nisjen e bise,dimeve me BE-në nga Austria, Republika Çeke dhe Sllovenia.

Deri më tani, Kosova dhe Bosnjë e Hercegovina konsid,erohen si kandidate pote,nciale për nisjen e bisedimeve.Procesi i zgjer,imit të BE-së po përba,llet me sfida të mëdha, përf,shirë edhe disa ndarje etnike në shtetet e Ballkanit Perëndimor.Në BE kërk,ohet votë unani,me që të miratohet korn,iza negociuese për një shtet që aspiron të anët,arësohet në bllokun evropi,an.

Vitin e kaluar, Bullgaria ven,dosi veto ndaj nis,jes së bisedimeve për anëtarë,simin e Maqedonisë së Veriut, për shkak të mosmarrë,veshjeve mes Sofjes dhe Shkupit për gjuhën dhe histor,inë.Bullgaria dëshiron që Shkupi ta pranojë se ident,iteti dhe gjuha kanë rrë,një bullgare dhe muajin e ka,luar tha se nuk e ka në plan që ta heqë veton për nis,jen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut./REL

Lajm i madh vjen nga pгesidenti i Paгlamentit Evгopian. Kjo gje pгitet te ndodhe me Kosoven – My Blog (news15post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *