Kryeministri Britanez jep Iajmin e hidhur per gjithe boten / Ja cfare se kreti tregoi per Iuften duke thene se..

-Krye ministri brita.nik Boris Johnson tha se Iu fta në Ukrainë mund të zgjasë deri në fund të vitit 2023 gjatë fjalimit në një konfe.rencë në Delhi Indi Johnson tha se pa jtohet me dek laratën e inteli gjencës brit anike sipas së cilës Iu.fta do të përfundojnë në fund të viti të ardhshëm.

Putini ka një ush tri të madhe tha ai. Ai ndodhet në një pozicion shumë të vësh.tirë pol itik sepse ka bërë një gabim katas trofik. E vetmja mundësi që ai ka është të vazh.dojë të përpiqet të përdorë qasjen e tij të tme rrshme të ashpër të drejtuar nga arti.leria duke u përpjekur të shk atë rrojë ukr ainasit tha kryeministri britanik shkruan BBC.

Krye ministri i Mbre tërisë së Bashkuar tha gjith.ashtu se pa marrë parasysh epë rsinë ush tarake që Vladimir Putin mund të jetë në gjendje të sjellë gjatë mua.jve të ardhshëm ai nuk do të jetë në gjendje të pus htojë frymën e popu llit ukrainas.

 

Kryeministri Britanez jep Iajmin e hidhur per gjithe boten / Ja cfare se kreti tregoi per Iuften duke thene se.. – Online (news308media.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *