Kjo Qfare Ka Bere Specialja Kunder Hashim Thaçit Po Trondit Gjithe Vendin – E Thote Ish Ambasadori

 

Gjy,ka,ta Spe,cial,e është bërë për ta lar,gu,ar Hashim Thaçin nga skena politike.Ish-ambasadori i Kosovës në Shqipëri, Nait Hasani, një ndër vep,rimta,rët e Lëvizjes Çl,iri,mtar,e të Kosovës, është shp,re,hur se Gj,yk,ata Sp,ec,iale ka ardhur si rez,ul,tat i sh,rbi,meve se,kr,ete serbo-ruse.Gjy,kat,a Spe,ci,ale, sipas tij, erdhi përmës një r,apo,rti të sh,pif,ur ose i mble,d,hur me të dh,ëna,t e pr,okuro,r,isë serbe dhe kjo është bërë shkak që të dë,rg,ohet në Asamblenë Parlamentare të Evropës, ku aty ka dorë Serbia.“Serbia ka pa,guar Di,ck Marty-n, dhe në emër të tra,nspla,nt,imit të or,ga,neve ka kaluar ai ra,po,rt në PE”, ka thënë Hasani.“Tani P,rok,ur,ori i heq ato dhe mbet,et vetem çë,sht,je e kr,im,eve të l,uft,ës“, ka thënë Hasani, në emisionin ”Personale”.Ai ka thënë se kjo gj,yka,të ka qenë nën pr,esi,on të madh nga fa,kto,ri nd,ërko,mbë,tar, prandaj është bërë sh,kak për t’u vot,uar nga Kuvendi i Kosovës.“Unë personalisht nuk e kam votuar. Nuk kam pasur mundësi të vo,toj një gjy,k,atë ku,nd,ër ve,tv,etes”, ka thënë Hasani.Ai është shprehur se nuk mundet të gjy,ko,j veten me dorën e tij sepse ”ajo është gj,yk,atë pol,it,ike, et,nik,e, që gjy,ko,jnë vetëm UÇK-në, dhe jo ndo,një k,ri,m që kanë bërë serbët ndaj shqiptarëve”.

Kjo qfare ka bere Specialja kunder Hashim Thaçit po trondit gjithe vendin – e thote ish Ambasadori – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *