“Kelyshi” Vuçiq del nga vetja pas asaj qe tha Kancelari Gjerman per Kosoven dhe Serbine sepse ai tha qe…

 

 

-Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka komentuar mbi deklaratën e kancelarit gjerman, Olaf Scholz, i cili në një konferencë me presidentin e Rusisë, Vladimir Putin, tha se su,lm,et e NA,TO-s drejt ca,qeve serbe gjatë vitit 1999 u bënë për të par,an,dal,uar gj,eno,cid,in që po bëhej ndaj shqiptarëve et,ni,kë.Vuçiq tha se deklarata e Kancelarit gjerman e ka be,fa,suar, por se nuk do të rea,gon ash,për për të mos pë,rkeq,ësu,ar marr,ëdhën,iet e Serbisë me Gjermaninë.“E kam takuar kur ishte kr,ye,tar i Hamburgut, kështu që deklarata e tij se ‘NA,TO ndërhyri në vitin 1999 për të par,anda,l,uar gj,enoc,id,in në Kosovë’ më befa,soi. Nuk do të bëjë një dek,la,ratë më të ash,për për të përk,eqës,uar mar,rë,hëni,et me Gjermaninë”, tha Vuçiq.Sipas tij, Scholz ka thënë se janë përpjekur të par,an,dalo,jnë gje,noc,id,in në Kosovë me bo,mba,rd,im,e, por se gje,noc,idi nuk ka ndo,d,hur kurrë, njofton Klankosova.tv.“Merkel do t’ju thoshte se nd,osh,ta po përpiqeshin të par,and,al,onin një kat,astro,fë hum,ani,ta,re, ajo kurrë nuk do ta thoshte këtë. Dhe tani që Putini po përdor të gjitha do,bësi,të e tyre dhe ar,gumen,te,t që përdori i lë,nd,on ata, dhe kur Kamala Harris thotë ‘mos pr,ekni ku,fij,të kom,bëta,rë ‘, pastaj të gjithë duan të harr,ojn,ë Serbinë. Të gjithë duan të har,roj,në se si i gr,ab,it,ën serbët e ter,rit,ore,t të tyre dhe nd,rys,huan kuf,ij,të e Serbisë”, tha Vuçiq në një intervistë.“Nëse thua mirë, ne bëmë ga,bimi,n më të madh, kërk,ojmë fa,l,je për të gjitha k,ri,met që kemi bërë, vetëm mos e ofe,ndo,ni inte,lig,jenc,ën tonë. A e keni harruar atë që keni bërë në Serbi 23 vjet më parë?” pyeti ai.

“Kelyshi” Vuçiq del nga vetja pas asaj qe tha Kancelari Gjerman per Kosoven dhe Serbine sepse ai tha qe… – Online (news308media.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *