“Kanë Marrë Urdhër Nga Thaçi” – Google Maps I Vendos Emrin Skënderbeu Stadiumit Serb, Mediat Serbe Po “Qesin Tym” Dhe Shpërthejnë Në Ofendime…

Google Maps i vendos stadi,umit serb emrin Skënderbeu, mediat serbe e quajnë pro,voki,m të rënd,ë dhe shpër,thejnë në of,endi,me: Kanë marrë urdhër nga Thaçi.Mediat serbe kanë reaguar a,shp,ër ndaj Google Maps, pasi ka bërë një gabim duke i vend,osur emrin Gjergj Kastrioti Skënderbeu një stad,iumi në qytetin e Kraljevës.Qyteta,rët e kësaj zone, që viz,ituan aplikacio,nin pro,tes,tuan me zemë,rim në rrjetet sociale për shkak se rezulton që Stadiumi i Atletikës pranë Ibrit, në qendrën e qytetit, mban aty një emër shqiptar, thuhet në artikull. Teksa të gjitha ndër,tesat rreth e rrotull kanë shkrime në serbisht, Google Maps e shënon stadiu,min në shqip, si “Stadiumi Gjergj Kastriot Skënderbeu”, luf,htët,ari që u përball me push,tuesit osmanë dhe që shqip,tarët e konsidero,jnë hero kombëtar, thotë gazeta.

“Nuk e dimë nëse ky ishte një suI,m h,ak,herës,h, apo një pr,ov,okim, por ndërkohë tregoi inj,orancë shumë të madhe”, vazhdon ajo, duke përcjellë disa mes,azhe të ndjekësve në rrjetet sociale që shkruanin:“Vëllezër, r,eag,oni ndaj Go,ogle-it, ata kanë marrë urdhër nga Thaçi”.Një pjesë të reag,imeve i përcolli edhe portali shqip në Zvicër, Lecanton 24, ndërsa polemik,ën e publikoi edhe media ruse.

“Kanë marrë urdhër nga Thaçi” – Google Maps i vendos emrin Skënderbeu stadiumit serb, mediat serbe po “qesin tym” dhe shpërthejnë në ofendime… – Online (news71post.com)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *