KanceIari Gjerman ja beri 8 me 2 Vucic-it para gjithe botes me goditjen qe i dha / Ja cfare i kerkoi..

 


-KanceIari Gjerman ja beri 8 me 2 Vucic-it para gjithe botes me goditjen qe i dha / Ja cfare i kerkoi..

-Agjenc ia e lajmeve Reuters ka raportuar për takimet e sot.shme të kanc elarit gjerman Olaf Scholz me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presi dentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq në Berlin agje ncia ka raportuar që Scholz i ka kër.kuar Vuçiqit që Serbia ti vazhdojë ref ormat për fshirë lu ftën ndaj krlmit të org anizuar dhe garantimin e li risë së mediave për ti real izuar ambic.iet e saj për tu anëtarësuar në Bashkimin Evropian.

Për Serbinë është e rënd ësishme që të vazhdojë rrugën e saj me refo.rmat ku përfshihet lir ia e mediase dhe lu ftimi i krlmit të organizuar ka thënë Scholz në një konf.erencë të përbashkët me Vuçiq. Një konferencë të për bashkët Scholz e ka mbajtur edhe me kryeministrin e Kos.ovës Albin Kurti ku e ka bërë të qartë se ai e sheh Ballkanin Perëndimor si pjesë të Evropës.

Në të ardhmen të gjitha shte tet e Ballkanit Perëndimor duhet ti takojnë Bash.kimit Evropian ka thënë Sch olz duke premtuar se do të bëjë çfarë të mun.det për ta bërë më të lehtë pro cesin. Siç shkruan Reuters në pje sën e dytë të vitit Scholz do të udhët.ojë në Ballkan për ti vizituar Malin e Zi Bosnjë Hercegovinën, Maqe doninë Veriore dhe Shqipërinë por gjithashtu edhe Koso.vën dhe Serbinë ai ka kërkuar bash këpunim mes sht eteve.

KanceIari Gjerman ja beri 8 me 2 Vucic-it para gjithe botes me goditjen qe i dha / Ja cfare i kerkoi.. – Online (news308media.com)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *